จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อำเภอเมืองพัทลุง
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่าย พม.ห่วงใย มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุวัยกว่า 100 ปี
พร้อมด้วย นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 42 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง สำหรับโครงการดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้โครงการเครือข่าย พม.ห่วงใย มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุวัยกว่า 100 ปี
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และเป็นการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจให้ผู้สูงอายุ เครือข่าย พม. ส่งมอบ
ความสุขในช่วงปีใหม่ นอกจากนี้ จังหวัดพัทลุงมีผู้สูงอายุกว่า 100 ปี จำนวน 76 คน ประกอบด้วย อำเภอเมืองพัทลุง 22 คน, อำเภอควนขนุน 15 คน
อำเภอเขาชัยสน 9 คน, อำเภอปากพะยูน 7 คน, อำเภอกงหรา 6 คน, อำเภอบางแก้ว 5 คน, อำเภอป่าบอน 5 คน, อำเภอศรีบรรพต 4 คน, อำเภอป่าพะยอม
2 คน, และอำเภอตะโหมด 1 คน ส่วนอำเภอศรีนครินทร์ ไม่มีผู้มีสูงอายุกว่า 100 ปี

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง