จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติเป็นสุข " บวร " บ้านของนางสุพิศ ศรีสวัสดิ์ บ้านเลขที่ 40/3 ม.4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต
จ.อุทัยธานี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ ดังนี้ พัดลม 12 นิ้ว 1 ตัว มุ้นนาโน 1 หลัง ผ้าห่มบูติก 1 ผืน กระติกน้ำแข็ง
ใบใหญ่ 1 ใบ หม้อหุงข้าว 1 ลิตร 1 ใบ และน้ำดื่ม 3 แพ็ค

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี