กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นาย ศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ เป็นประธานพิธี ทำบุญตักบาตร  พิธีหล่อเทียน  กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม
แก่ผู้สูงอายุ โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดศรีชมชื่น บ้านสามขา หมู่ ๖ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ