จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวนายเชื่อม เล็กประทุม อายุ 91 ปี ป่วยหนักมาประมาณ 2 เดือน
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งนางปวีณา ทองรอด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/225 หมู่บ้านธนทรัพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี มีหนังสือกราบทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือให้นายเชื่อม เล็กประทุม ทั้งนี้
มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ อำเภอคลองหลวง พัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี