จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ร่วมโครงการ
" พลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมใจต้านภัยหนาว " ปี พ.ศ. 2560 - 2561 เพื่อรวบรวมและรับการสนับสนุนผ้าห่ม เสื้อกันหนาวและอื่นๆ
นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบ
ความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่)

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์