จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ออกหน่วย
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " ประจำเดือน ธันวาคม 2560
พร้อมด้วยผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลานายสาโรช กาญจนพงศ์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา/ปลัดจังหวัดยะลา
พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มาให้บริการพี่น้องประชาชน
ถึงพื้นที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการกับส่วนราชการต่างๆที่มาให้บริการและได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา กล่าวรายงานสภาพพื้นที่และปัญหาความเดือดร้อนของพื้นที่
และทางเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้สนับสนุนชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้สูงอายุด้อยโอกาส จำนวน 20 ชุด และได้มอบไม้เท้าจำนวน 8 อัน ณ โรงเรียน
บ้านบางลาง ม.5 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา