จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกให้บริการราษฎรตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "
และหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านควนพญา ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุจำนวน 80 ชุด
มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ จำนวน 200 อัน

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง