จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางผ่องใส  แก้วกังวาล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้
นางปรียาลักษณ์ โพธิ์แก้วกุลกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (บ้านกาชาดเกื้อการุณย์)
ณ อำเภอละหานทราย จำนวน ๒ หลัง รวมงบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์