จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางอรชร คนชุม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (บ้านกาชาดเกื้อการุณย์) ณ อำเภอปะคำ จำนวน ๑ หลัง รวมงบประมาณ
๑๒๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์