จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสระบุรี มอบหมายนางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่่วมโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดสระบุรี พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ  จำนวน  ๑๐๐  ชุด แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส ณ บริเวณวัดหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

จังหวัดสระบุรี