จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทมอบหมายให้นางสุนิสา เปรมปรีดา
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ร่วมโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีโรงเรียน
ที่เข้ารับการตรวจสายตาจำนวน 24 โรงเรียน ผู้รับการตรวจสายตา 219 ราย และนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาได้รับแว่นตาจากสภากาชาดไทย
จำนวนทั้งสิ้น 91 ราย ณ โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท บัดนี้โครงการได้สิ้นสุดลงแล้วระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2560 มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 102 โรงเรียน รวมนักเรียนที่รับการตรวจสายตา 866 ราย และได้รับแว่นสายตาจากสภากาชาดไทยรวมทั้งสิ้น 453 ราย
นักเรียน 336 ราย มีสายตาปกติ นักเรียนที่มีแว่นแล้ว 41 รายและอีก 36 รายเป็นโรคตา/เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท