จังหวัดปทุมธานี

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีและสำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด
กิจกรรมและเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทาน “ เวชพาหน์ ” ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาพยาบาลทางน้ำ
แก่ประชาชนฟรี สานต่อพระราชปณิธานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวน
100 ชุด และตู้ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับโรงเรียนต่างๆ พร้อมด้วย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางวันทนา ดำธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ให้การต้อนรับ

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี