จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดฯ มอบหมายให้นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายก
เหล่ากาชาดฯพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ  ตามโครงการสายใยรักจากใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ป่วยติดเตียงและนักเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อำเภอยางสีสุราช จำนวน 2 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือ
รายละ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท ดังนี้
(1) เวลา 13.40 น. นางแถว บุปผามาลา อายุ 95 ปี ต.ดงเมือง (ผู้สูงอายุ)
(2) เวลา 14.15 น. นางหลอด บุญมีมาก อายุ 85 ปี ต.ดงเมือง (ตาบอด)

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม