จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.35 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดฯ มอบหมายให้นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายก
เหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ตามโครงการสายใยรักจากใจ ห่วงใย ผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ป่วยติดเตียงและนักเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อำเภอนาเชือก จำนวน 7 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท ดังนี้
(1) เวลา10.35 น. นายเรียบ เข็มโคตร อายุ 92 ปี ต.เขวาไร่ (ตาบอด)
(2) เวลา 10.42 น. นางเคน ชัยโคตร อายุ 82 ปี ต.เขวาไร่ (สูงอายุ)
(3) เวลา 10.40 น นางอ้ม ไกรศร อายุ 69 ปี ต.หนองเม็ก (สูงอายุ)
(4) เวลา 10.40 น. นางคำใส เมาสูงเนิน อายุ 80 ปี ต.หนองเม็ก (ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์)
(5) เวลา 11.39 น. นางสาวสร้อยสุดา จันทะภูมิ อายุ 30 ปี ต.หนองเม็ก (ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์)
(6) เวลา 12.10 น. นางแจ้ง จุปะมะนัย อายุ 63 ปี ต.หนองโพธิ์ (ผู้ป่วยติดเตียง)
(7) เวลา 12.30 น. นางอี๋ ปิตาระโส อายุ 81 ปี ต.สันป่าตอง (ตาบอด)

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม