จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดตรังออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ใน อ.ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน 6 คน ได้แก่
1.นางพร้อม ไพบูลย์ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 24 ม.5 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2.นายส่าเหล็ม สมจริง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 414 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3.นางชี รอดกอ อายุ 109 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108/1 ม.2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
4.นายชื่น ชุมจีน อายุ 97 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/10 ม.5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัว
5.นางปุ่ย เพชรสงคราม อายุ 98 ปี อยู่บ้านเลขที่ 62 ม.9 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
6.นางฉั้น คีรีรัตน์ อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ม.1 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่ม สำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,000 บาท

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง