จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการกาชาดเลยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา
สภากาชาดไทย ให้นางสาวแจ่ม เสวิสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 48 บ้านนามาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน
มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน พร้อมมอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย