จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมพิธีมอบบ้านและเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ นายอังค์กูร ระวังชาติ ซึ่ง พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานความช่วยเหลือ ณ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย โดยมี นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย