จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด เลขานุการ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จำนวน ๒ หลัง ดังนี้
เวลา ๑๓.๓๐ น. มอบบ้านให้แก่ นายประมวล ทับทิมเงิน หมู่ที่ ๒๒ บ้านหนองกุลาใต้ ตำบลหนองกุลา (มีสมาชิกในครอบครัว ๔ คน) เวลา ๑๕.๐๐ น.
มอบบ้านให้แก่ นายสุรชัย ชาวเมือง หมู่ที่ ๒ บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ (มีสมาชิกในครอบครัว ๑๒ คน) โดยมี นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีมอบบ้าน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
ที่จำเป็นให้แก่ ๒ ครอบครัวดังกล่าวด้วย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก