จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด เลขานุการ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมมอบบ้านกาชาด เลขที่ ๙/๘๙ ตามโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอ
เนินมะปราง จำนวน ๒ หลัง ดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. มอบบ้านให้แก่ นายบุญรอด หล่ำใจซื่อ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งยาว ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
เวลา ๑๑.๐๐ น. มอบบ้านให้แก่นางสาวอาวรณ์ ธรรมมา หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่เจริญพร ตำบลน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง โดยมี
นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมพิธีมอบบ้าน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ ๒ ครอบครัวดังกล่าวด้วย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก