จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 – 18.00 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง นายอำเภอแกลง
ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่อำเภอแกลง /ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น /เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
และ อสม. ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยม ให้กำลังใจ รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็น
และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 30 ราย รวมทั้งสิ้น 240 ราย โดยในวันนี้ได้ออกเยี่ยม
ในเขตพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 10 ราย ได้แก่
1. นายสำรวม การะเกตุ บ้านเลขที่ 11 ม.3 ต.วังหว้า
2. นางอรุณ รื่นรมย์ บ้านเลขที่ 17 ม.1 ต.วังหว้า
3. นางสุภา พงษ์เจริญ บ้านเลขที่ 25/2 ถ.สุนทรภู่ ต.ทางเกวียน
4. นางกิมเอ่ง แซ่ตั๊น บ้านเลขที่ 30 ซ.สุนทรโวหาร 2 ต.ทางเกวียน
5. นายบุญส่ง เมืองโครต บ้านเลขที่ 4/1 ม.6 ต.เนินฆ้อ
6. นายพุฒ ชอบชื่น บ้านเลขที่ 62/1 ม.4 ต.เนินฆ้อ
7. นายอำนาจ สาธุธรรม บ้านเลขที่ 39/1 ม.5 ต.ชากโดน
8. นายสมศักดิ์ โหตระวารีกาญ บ้านเลขที่ 51 ม.7 ต.ชากโดน
9. นายบุญช่วย สิงห์พันธ์ บ้านเลขที่ 17 ม.7 ต.วังหว้า
10. นางวิรัตน์ เชื้อยา บ้านเลขที่ 122/5 ม.10 ต.วังหว้า
ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบชุดธารน้ำใจรายละ 1 ชุด เงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่
เก้าอี้สุขาเคลื่อนที่ รถเข็ญผู้พิการ ที่นอน นม เป็นต้น #โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้กล่าวให้กำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้
และครอบครัวให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง