จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่น้ำคู้
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง อัยการจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง /นายอำเภอปลวกแดง /หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้นำท้องที่ /ท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้เหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง นำโดยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดเตรียมถุงบรรเทาทุกข์เพื่อมอบให้แก่ราษฎร จำนวน 100 ชุด /มอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ /มอบรถจักรยานให้แก่
เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน #และเวลา 13:30. น. ร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ตามโครงการรักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้คนระยอง ร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง /อำเภอบ้านฉาง /องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่น้ำคู้ /ผู้นำท้องที่ /ท้องถิ่น จำนวน 2 ราย โดยมอบถุงบรรเทาทุกข์ 2 ถุง และเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ณ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง