จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้อยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุและผู้พิการ
จำนวน 2 หลัง ให้แก่ นายแดง พะนะลาภ บ้านเลขที่46 หมู่ 4 ตำบลตลาดไทร และ นายเขียว แก้วคูนอก บ้านเลขที่ 46 บ้านหนองโน
หมู่ 4 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอประทาย นางคมขำ ปองนาน นายกกิ่งกาชาด
อำเภอประทาย คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอประทาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคเอกชน
เป็นผู้ดำเนินโครงการซ่อม/สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 2559
เนื่องในโอกาสมหามงคล 84 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 255

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา