จังหวัดสมุทรสาคร

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  ออกหน่วยให้บริการประชาชนในกิจกรรมจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่  ประจำเดือน
พฤษภาคม 2559 ณ วัดกระโจมทอง ตำบลหลักสอง อำเภบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มอบชุดอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ชุด แว่นสายตา
ผู้สูงอายุ จำนวน 107 ราย

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร