จดหมายเวียน
ว/ด/ป เลขที่ เรื่อง
22/10/2013 สล.ว.2488/2556 ขอส่งสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
18/09/2013 2083/2556 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดเก็บดวงตา
19/06/2013 1412/2556 การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประจำปีงบประมาณ 2556
04/06/2013 1274/2556 ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
01/04/2013 749/2556 การติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ
01/04/2013 1936-1937/2556 แจ้งเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เรื่องการเสียภาษีสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2556
12/03/2013 607/2556 ขอความร่วมมือสนับสนุนด้านการให้อาหารแก่ทารกและเด็กเล็กในภาวะฉุกเฉิน และแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์นมที่ไม่จำเป็น
04/03/2013 กช.ว. 1513/2556 ขอเชิญเข้าเฝ้า เพื่อรับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย "ส.ธ." ฝังเพชร
13/02/2013 984/2556 ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดปฏิบัติตามปฏิญญาชุมนุมกาชาด
12/02/2013 365/2556 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาค