จดหมายเวียน
ว/ด/ป เลขที่ เรื่อง
18/07/2014 สล.ว.2314/2557 ขอส่งสรุปผลโครงการ "แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา"
17/07/2014 สล.ว.2236/2557 ขอส่งสรุปผลโครงการอบรม "หลักสูตรอาสาสมัครพื้นฐานสภากาชาดไทย" แก่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
09/07/2014 สล.ว.2234/2557 ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดสรรหาอาสาสมัครเพื่อเข้ารับการประกาศเกียติคุณ เป็นอาสาสมัครดีเด่น
02/07/2014 2150/2557 โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
06/06/2014 สล.ว.882/2557 ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครุภัณฑ์ ที่มูลค่า 20,000 บาท ขึ้นไป และข้อมูลวัสดุคงคลัง
02/06/2014 กช.ว.3081/2557 ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดในการไม่ร่วมมือและไม่รับการสนับสนุนใดๆ จากบริษัทบุหรี่
28/05/2014 กช.ว.3077/2557 การจัดทำงบประมาณประจำปี 2558
27/05/2014 สล.ว.1747/2557 ขอความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สังกัดสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเข้าร่วมประชุม
22/05/2014 สล.ว.1705/2557 การประเมินผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอ ตามข้อบังคับฯ และระเบียบฯ สภากาชาดไทย
17/04/2014 ที่ สล.ว.1265/2557 ขอเชิญร่วมจัดโครงการ/กิจกรรมในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 121 ปี