จดหมายเวียน
ว/ด/ป เลขที่ เรื่อง
20/03/2018 ที่ กช.ว.1533/2651 การขอเหรียญกาชาด (กิ่งกาชาดอำเภอ)
08/03/2018 ที่ กช.ว.1378/2561 การปรับราคาค่าเข็มสมาชิกสามัญและกิตติมศักดิ์
14/02/2018 สล.ว. 434/2561 การเข้าร่วมโครงการอบรมคนพิการ เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 365
15/11/2016 สล.ว.3183-3184/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ (เชียงราย พะเยา เชียงใหม่)
28/10/2016 กช.ว.6175/2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18/10/2016 ที่ กช.ว.5830/2559 รายงานการตรวจสอบด้วยตนเองของเหล่ากาชาดจังหวัด
29/09/2016 ที่ สล.ว 2731/2559 การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559
05/09/2016 ที่ กช.ว.4886/2559 ข้อสังเกตุประกอบการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
05/09/2016 ที่ กช.ว.4927/2559 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2559
05/09/2016 ที่ กช.ว. 4902/2559 การปฏิบัติงานของเหล่ากาชาด