20/11/2018 สรุปรายชื่อเหล่ากาชาดจังหวัดจำแนกตามหลักสูตรที่ประสงค์ฝึกอบรมให้กับจิตอาสาสภากาชาดไทย
19/11/2018 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (คนพิการ)
19/11/2018 ตัวอย่างการแบ่งงานในกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า
15/11/2018 ประกาศแจ้งปิดระบบ FMIS และ FMIS STIN ชั่วคราว
14/11/2018 การจัดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการคนพิการประจำปี พ.ศ.2562 (กรณีต่อสัญญาจ้าง)
09/11/2018 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
07/11/2018 การจัดทำประกันภัยสำหรับสภากาชาดไทย
07/11/2018 การบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในระบบ PMIS รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2562