17/08/2017 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาสภากาชาดไทย
17/08/2017 ขอแจ้งชื่อและตราสัญลักษณ์ของสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
07/08/2017 การบูรณาการความร่วมมือสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯกับเหล่ากาชาดจังหวัด กับงานภัยพิบัติและการขอรับการสนับสนุน
29/06/2017 ประชาสัมพันธ์งาน " การแสดงวิพิธทัศนา "วันขาบมงคล " ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560
22/06/2017 โครงการเสริมสร้างทักษะวิทยากรแกนนำของเหล่ากาชาดจังหวัด "หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และงานบริการโลหิต”ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
21/06/2017 โครงการ “แม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด” ประจำปี พ.ศ. 2560
20/06/2017 เอกสารประกอบการขอนุมัติงบประมาณปี 2561
07/06/2017 ขอให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด ดำเนินการสำรวจกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 วาระ