19/10/2017 การสอบราคาซื้อรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
18/10/2017 โครงการ "พัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12/10/2017 ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2559) และการปรับปรุงแบบรายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ (สล.นว.02)
11/10/2017 สอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)
11/10/2017 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
06/10/2017 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาด รองนายก เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
06/10/2017 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19/09/2017 ขอความร่วมมือจัดส่งแนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มจิตอาสาสภากาชาดไทย