29/11/2018 แจ้งผลการจัดสรรอัตรากำลังคนพิการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานภายในกำกับดูแล ปี 2562
29/11/2018 แจ้งผลการจัดสรรอัตรากำลังคนพิการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานภายในการกำกับดูแล ปี 2562
22/11/2018 สรุปผลการดำเนินโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561
20/11/2018 สรุปรายชื่อเหล่ากาชาดจังหวัดจำแนกตามหลักสูตรที่ประสงค์ฝึกอบรมให้กับจิตอาสาสภากาชาดไทย
19/11/2018 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (คนพิการ)
19/11/2018 ตัวอย่างการแบ่งงานในกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า
15/11/2018 ประกาศแจ้งปิดระบบ FMIS และ FMIS STIN ชั่วคราว
14/11/2018 การจัดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการคนพิการประจำปี พ.ศ.2562 (กรณีต่อสัญญาจ้าง)