19/11/2018 ตัวอย่างการแบ่งงานในกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า
15/11/2018 ประกาศแจ้งปิดระบบ FMIS และ FMIS STIN ชั่วคราว
14/11/2018 การจัดส่งสัญญาจ้างเหมาบริการคนพิการประจำปี พ.ศ.2562 (กรณีต่อสัญญาจ้าง)
09/11/2018 ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
07/11/2018 การจัดทำประกันภัยสำหรับสภากาชาดไทย
07/11/2018 การบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในระบบ PMIS รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
05/11/2018 เอกสารการบรรยาย โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
05/11/2018 เอกสารการบรรยาย โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ