11/10/2017 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
06/10/2017 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาด รองนายก เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
06/10/2017 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19/09/2017 ขอความร่วมมือจัดส่งแนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มจิตอาสาสภากาชาดไทย
11/09/2017 การบันทึกรับสินทรัพย์ถาวรเข้าในระบบ FMIS
08/09/2017 การแก้ไขการประมวลผลสรุปความเคลื่อนไหวรายเดือนและยกเลิกคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
08/09/2017 ขอความร่วมมือนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวดที่ 8 ว่าด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด
05/09/2017 การบันทึกรายได้รอการรับรู้