05/11/2018 เอกสารการบรรยาย โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
05/11/2018 เอกสารการบรรยาย โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
01/11/2018 รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
30/10/2018 การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30/10/2018 การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30/10/2018 ส่งประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 12 ที่นั่ง
30/10/2018 กำหนดการ โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30/10/2018 กำหนดการ โครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562