แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีั เดือนตุลาคม 2560