แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เดือนกันยายน 2560