แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธฺุ์ เดือนสิงหาคม 2560