จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด คระกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ที่ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนักเรียน นักศึกษาได้รับทุนจำนวน ๔๓ คน รวมจำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท ดังนี้

-ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๕ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๕ ทุนๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท

-ระดับอุดมศึกษา จำนวน ๓ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง