จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติหลังที่ ๓ ให้นายสนั่น เฮียนฮะ ราษฏรที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
ณ บ้านเลขที่ ๖ หมูที่ ๖ ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายไชยยศ ธงไชย ปลัดจังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร นายอำเภอเมืองตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด รวมทั้งผู้นำชุมชนและเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัด
ตรังได้จัดสรรงบประมาณหลังละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับสร้างบ้าน ให้กับราษฎรที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและเป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ฯ และเป็นคนดีของสังคม มีความขยันมั่นเพียรในการประกอบการงาน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในปีมหามงคลปี ๒๕๕๔
ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจะทรงมีพระชนมายุรอบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

จังหวัดตรัง