9

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.น่าน
และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับ นายณรงค์ อินโส  หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จ.น่าน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร
หมู่ 4 หมู่ 5 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา โดยมีราษฎรประสบวาตภัย จำนวน 31 ครอบครัว ณ หอประชุมบ้านชื่น ตำบลทุ่งศรีทอง พร้อมมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 31 ชุด และ สนง. ปภ.จ.น่านมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็น จำนวน 31 ชุด ในการนี้ อบต.ทุ่งศรีทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย นายพรเจริญ ฮุยเกี๊ยะ บ้านเลขที่ 192 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 8,000 บาท เครื่องครัว 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้คณะเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน นำโดย นางพัชราภรณ์ อนิวรรตน์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน ร่วมมอบรถเข็นให้แก่คนพิการในพื้นที่อำเภอเวียงสา จำนวน 10 ราย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
และออกเยี่ยมติดตามคนพิการ พร้อมมอบรถเข็น 2 ราย

จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  มอบหมายให้นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต
นางละมัย โพธิ์สูง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวังผา ได้เยี่ยม
ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย นายผาย เทพกัน บ้านเลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 8,000 บาท และถุงยังชีพ 1 ถุง

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางแก้วจิต มากปาน
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ออกรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป ณ อำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร ซึ่งในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้พื้นที่รู้จักการเสียสละโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในภาวะขาดแคลนในครั้งนี้
มีผู้แจ้งความจำนง บริจาคโลหิต 135 คน ได้โลหิต 120 ถุง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอสูงเม่น จำนวน 3 ครอบครัว
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ผ้าเช็ดตัวและมุ้งครอบครัวละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองแพร่จำนวน 2 ครอบครัว โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ผ้าเช็ดตัวและมุ้งครอบครัวละ 1 ชุด เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัมราพร มุ้งทอง
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต
ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 16 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 7 ราย และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 7 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางแก้วจิต มากปาน
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจราษฏร ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางสาวน้ำค้าง ฉ่ำพงษ์ ณ บ้านเลขที่ 38 ม.8
ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท ชุดธารน้ำใจ 1 ชุด และหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือต่อไป

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานที่ปรึกษากรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
พร้อมด้วย นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน รองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ
นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ออกเยี่ยมให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบวาตภัยตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา ณ หอประชุมบ้านบุญเรือง
ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 17.00 น ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน พายุพัดบ้านเรือนราษฏรเสียหาย

Syndicate content