9

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร นำทีม รองนายกเหล่ากาชาดฯ
นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอบึงนาราง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เจ้าพนักงานปกครอง
อำเภอบึงนาราง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 38 ครัวเรือน
ซึ่งแบ่ง 4 สาย ดังนี้

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเคส ราย ด.ช.นันทพงศ์ คำพันธ์ และ ด.ช.ทินรัตน์ ริดนุช ซึ่งกำพร้าพ่อ-แม่ และอาศัย
อยู่กับหลวงพ่อที่วัดหนองหวาย ตำลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ได้มอบชุดนักเรียน จำนวน 3 ชุด เพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 เวลา 14.00 น. นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้/ผู้พิการ ราย นายคำพอง บุตรหลอด

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร/นายนิสิต สวัสดิเทพ
นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมคณะ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ วัดท่าบัวทอง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องที่ได้ร่วมเสียสละเพื่อผู้อื่น โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 267 ราย
ได้ปริมาณ 267 ถุง และได้ปริมาณโลหิต 96,450 ซีซีและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ซึ่งโลหิตที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ จิตอาสา
บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น
จำนวน 14,960 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางวันเพ็ญ แสงโทน
นางวสุรัตน์ วงษ์ชาลี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร/นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสากเหล็ก พร้อมคณะ ออกรับบริจาคโลหิต
จากหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ซึ่งในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นการ

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ นางทิพากร รื่นบรรเทิง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมในกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ” ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดพิษณุโลก
(รุ่นที่ 2) โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กิ่งกาชาดอำเภอบางระกำ กิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม และอาสาสมัครจากอำเภอ
จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางทิพากร รื่นบรรเทิง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก แม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ทหาร ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น
ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่บ้านพักอาศัยของผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลัง 1.บ้านของนายจำนอง ปั้นโล้ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ วัดราษฎร์บำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยการสนับสนุนงบประมาณ
จากสภากาชาดไทย

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 2561 นายวิทิต เที่ยงไทย นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้างมอบหมายให้นางภาสินี ระพีพัฒน์ชัย รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะกรรมกาและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เข้าเยี่ยมเยีอนพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยพิการยากไร้ ติดบ้านติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในพื้นที่ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ในโอกาสนี้กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้างได้มอบถุงยังชีพจำนวน ๑๐ ชุด ให้แก่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้
จำนวน ๑๐ ราย ดังนี้

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอนครไทย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 191 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น
จำนวน 78,850 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 26 ราย และอวัยวะ จำนวน 23 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content