9

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 14.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการจิตอาสา
เราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์การค้าแม็คโคร สาขาพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 31 ราย ได้โลหิต จำนวน 13,950 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 25 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 23 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์
นางทิพากร รื่นบรรเทิง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบบ้านรัฐ
ร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
นายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีฯ  พร้อมด้วยนายอำเภอวังทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กร

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอโพทะเล ร่วมโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข " สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำเดือนกันยายน 2561 ณ วัดท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร
ได้มอบชุดธารน้ำใจจำนวนทั้งสิ้น 100 ชุด ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพ พร้อมกันนี้ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ฯ

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายโอฬาร ธนสัญชัย
นายอำเภอบึงนาราง/ นางอมร ธนสัญชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ/ เจ้าหน้าที่พมจ.พิจิตร และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมมอบชุดธารน้ำใจให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 42 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพเบื้องต้น พร้อมทั้งได้พูดคุยสร้างขวัญ
และกำลังใจ ณ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ได้ส่งต่อเจตนารมย์ในการให้ความช่วยเหลือราษฎร

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้
นางประคิน อินดนตรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร/นางบัวขาว สมถวิล นายกกิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน พร้อมคณะ ออกรับบริจาคโลหิต
จากหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป ณ ศาลามหาดไทย 100 ปี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้
เป็นการกระตุ้นให้พื้นที่รู้จักการเสียสละโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในภาวะขาดแคลนในครั้งนี้มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคโลหิต 404 คน ได้โลหิต 318 ถุง

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้
นางสาวพัชรี เต็มเปี่ยม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ออกรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ซึ่งในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นการกระตุ้นให้พื้นที่รู้จักการเสียสละโลหิต
เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในภาวะขาดแคลน ในครั้งนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต 190 ราย ได้โลหิต 138 ถุง และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมโครงการ “ ผ่อบ้านยามแลง แป๋งสุขหื้อจาวแป้ ” ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ โรงเรียนบ้านวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกพบประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบแว่นสายตา

จังหวัดแพร่

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 67 ราย
ได้โลหิต  จำนวน  26,950  ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน  25  ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน  25  ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก กิ่งกาชาดอำเภอวังทอง ร่วมออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก
จำนวน 1 ราย และในพื้นที่อำเภอวังทอง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางสุรีรัตน์ ผ่านสุภาพ อายุ 58 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ครอบครัวมีฐานะยากจน สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม
2.นายทอง พรหมมาอินทร์
3.นางสนม อินทร์พงษ์
4.นางบุญผ่อง แก้วสุวรรณ์

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้นำท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลกออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
ของนางวิจิตรา วงษสวรรค์ เลขที่ 47/3 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณูโลก ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งไม่มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิต เหล่าากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค และผ้าห่ม

Syndicate content