9

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอนครไทย กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย "

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ กิจชัยฮอนด้า มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 71 ราย ได้โลหิต จำนวน 29,850 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางรจนา มณีประกร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เลี้ยงอาหาร
กลางวันผู้ที่ไร้ที่พึ่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย " หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ " ประจำปี 2562 โดยพร้อมกันนี้ นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอชาติตระการ  และผู้สูงอายุของอำเภอชาติตระการ เข้าร่วมการ
อบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 31 ราย ได้โลหิต จำนวน 12,850 ซีซี พร้อมกันนี้มีผู้แสดงความจำนง

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การ
บริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 63 ราย ได้โลหิต จำนวน 26,550 ซีซี พร้อมกันนี้

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางสุวรรณา กลั่นประยูร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ โรงพยาบาล

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางปราณี สวามิภักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดน่าน กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้เข้าร้วมในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานของยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาอาสายุวกาชาด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังงหวัดน่าน

จังหวัดน่าน
Syndicate content