9

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต
ณ ลานวัฒนธรรม อบจ.แพร่ (ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกย่อยจังหวัดแพร่) โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน 120 ราย แต่ได้โลหิตจำนวน
70 ราย/ยูนิต เนื่องจากความเข้มข้นของเลือดไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้มีผู้บริจาคดวงตา 58 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 58 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยร่องม่วง ” ถวายพระราชกุศล
และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่ม มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 182 ราย ได้โลหิต จำนวน
78,700 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชิน
ราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 46 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต
ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ประสงค์ขอบริจาคโลหิตจำนวน 68 คน แต่ได้โลหิตจำนวน 33 ราย/ยูนิต เนื่องจากความเข้มข้นของเลือด
ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้มีผู้บริจาคดวงตา 1 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 1 ราย

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายกกิ่งกาชาด
อำเภอสูงเม่น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 8,000 บาท

จังหวัดแพร่

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ กะวัง
นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง คณะเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมเเละให้กำลังใจ
ผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบจำนวน 28 ครัวเรือน และมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์ซ่อมหลังคา และเงินจำนวน
หนึ่งแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้สมาชิก อส. อ.สอง ทหาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม และประชาชนจิตอาสาจะดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่

จังหวัดแพร่

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย
ให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธ
ชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 61 ราย ได้โลหิต

จังหวัดพิษณุโลก
Syndicate content