9

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์
นางทิพากร รื่นบรรเทิง นางจันทนา ประเสริฐกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการ
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 1/2561 (น่าน พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถ์ ) พร้อมกันนี้นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดฯ
ยังเป็นตัวแทนของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกรับมอบธงจากนายกเหล่ากาชาดจังหงัดพิจิตรเพื่อไปเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย(ทุนการศึกษา)
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้เชิญผ้าห่ม
พระราชทานและจัดอาหารพร้อมน้ำดื่มพระราชทานเลี้ยงประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบแก่
ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 500 ผืน ที่หอประชุมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  โดยมี

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางประคิน อินดนตรี
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอโพทะเล ออกรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 226 คน ได้โลหิตจำนวน 226 ถุง และได้ปริมาณโลหิต จำนวน 93,600 ซีซี
ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคนั้น จะถูกนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป เวลา 14.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอโพทะเล
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมคณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้ง
มอบนมกล่องให้กับนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 152 ราย รายละ 1 แพ็ค และมอบเงินร่วมกับ พมจ. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้
- เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ตำบลบางคลาน มอบนมกล่องให้นักเรียน จำนวน 56 ราย พร้อมมอบทุนการศึกษารายละ 500 บาท

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์
นายกกิ่งกาชาดอำเภอสากเหล็กและคณะ  ออกรับบริจาคโลหิตจากประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสากเหล็ก  ณ  หอประชุมอำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ยอดผู้ร่วมบริจาคโลหิต 144 คน ได้โลหิต 144 ถุง ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 62,300 ซีซี มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา 11 ราย บริจาคอวัยวะ 4 ราย ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคนั้น จะถูกนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้จัดโครงการ ชุดยาสามัญประจำบ้าน สำหรับใช้ในกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ฯ โดยมอบชุดยาสามัญประจำบ้าน สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 50 ชุด เพื่อส่งเสริม

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้พิการ
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ครอบครัว คือ
1.นางลำพัน สอนบุญมา อายุ 62 ปี
2.นางกันหา วงอุคะ อายุ 82 ปี ณ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมชุดเครื่องอุปโภค - บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผืน ในการนี้ นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลของจังหวัดแพร่ เพื่อสมทบทุนกิจกรรม ” ก้าวคนละก้าว
เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ตูนบอดี้สแลม โดยได้ทอดกล้วยทอดเลิศรส มอบให้กับผู้บริจาคเงินและเดินรับบริจาคจากประชาชนรอบเขตเทศบาล
เมืองแพร่จำนวน 39,146 บาท. และได้มอบเงินดังกล่าวให้กับนายพงศ์รัตน์. ภิรมย์รัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยมียอดรวมของจังหวัดที่ได้รับทั้งสิ้น

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

เมื่อ​วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอสอง ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสอง ได้โลหิต จำนวน 72 ยูนิต มีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 15 ราย ดวงตา
จำนวน 29 ราย

จังหวัดแพร่
Syndicate content