9

จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพรศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยอำเภอพิชัยและกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย  ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ออกรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอพิชัย ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิต  จำนวน  250  ราย ได้ปริมาณโลหิต  250  ยูนิต ทั้งนี้มีผู้ประสงค์บริจาคดวงตา 6 ราย  บริจาคอวัยวะ 6 ราย
และร่างกาย 4 ราย

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาข์สาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่

กิ่งกาชาดอำเภอพิชัย

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพรศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยอำเภอพิชัยและกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย  ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ออกรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอพิชัย ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิต จำนวน 193 ราย ได้ปริมาณโลหิต 193 ยูนิต ทั้งนี้มีผู้ประสงค์บริจาคดวงตา 3 ราย และบริจาคอวัยวะ 3 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เข้าร่วมพิธีมอบส่งผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ ไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว
ประจำปี 2561  ครั้งที่ 19  ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ผืน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี นายมานิต อรรฆมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 29 ราย ได้โลหิต
จำนวน 11,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 30 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับธนาคารโลหิต โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ ณ บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ได้โลหิต จำนวน 23,400 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้
นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม กิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่
นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกกิ่งกาชาดและคณะกรรมการกิ่งกาชาด

จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้
นางแก้วจิต มากปาน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะ ร่วมโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ” ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวังกระดี่ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และร่วมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 100 ชุด
ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่มาร่วมโครงการฯ โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการฯ

จังหวัดพิจิตร
Syndicate content