8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาค ๔๓ ราย  ได้โลหิต ๑๙,๓๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๘ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาค ๖๔ ราย ได้โลหิต
๒๘,๘๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา อำเภอสามเงาจังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓๓ ราย ได้โลหิต ๑๔,๘๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  จังหวัดตาก  ร่วมมอบถุงยังชีพให้ราษฏรยากไร้
ด้อยโอกาส ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๘ นางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานรัฐ์พิธี " วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ " ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๒  เมษายน ๒๕๕๘  นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี พร้อมร่วมงานพิธีเปิด
พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก ณ พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ณ บริเวณเชิงสะพานตากสินมหาราชานุสรณ์ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกเยี่ยมครอบครัวนางพิศเพลิน ศรีรอด อยู่บ้านเลขที่ ๒๘/๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปางมะค่า
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๕,ooo บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๘ นางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๒  เมษายน ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องใน
โอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มีผู้บริจาค ๑๖๙ ราย ได้โลหิต ๗๖,๐๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก
Syndicate content