8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  ข้าวสารอาหารแห้ง  พร้อมปล่อยปลา
ณ  บริเวณริมแม่ปิง  และร่วมพิธีลงนามเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา  ณ  อาคารกิตติคุณ  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม ๒๕๕๗ นางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ รับบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน " เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา " ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก มีผู้บริจาค จำนวน 275 ราย ได้โลหิต ๑๒๓,๗๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานนำส่วนราชการ
ออกให้บริการประชาชน ตามโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดหนองมะขาม
ต.บึงปลาทู  อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์  ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความ
สะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ โดยภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งด้าน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่  19 - 20  พ.ย. 2557  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
มอบแว่นสายตาในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย  เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท  ซึ่งได้คัดเลือกจากการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ณ รร.อนุบาลอำเภอท่าตะโก ศาลาประชาคมอำเภอหนองบัว รร.ลาซาลโชติรวี และศาลาประชาคมอำเภอลาดยาว ซึ่งนักเรียนที่ได้รับ
การมอบแว่นสายตา รวมทั้งสิ้น จำนวน 620 ราย.

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้
นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบแว่นสายตาฯ โดยมีบุคลากรจากสำนักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางวิยดา  พลับน้อย  นายกกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ พร้อมคณะกรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมกันมอบแว่นสายตาในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
นำพวงหรีดเคารพศพ นายสมจิตร จำนงค์ ผู้บริจาคดวงตา ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตากและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง ให้ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ณ วัดมงคลคีรีเขตต์ หมู่ที่ 1  ตำบลท่าสองยาง  อำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าสินมหาราชออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีผู้บริจาค
49 ราย ได้โลหิต 22,050 ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายระพี  ผ่องบุพกิจ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมาย
ให้นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 301  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการจัดทำ
โครงการคลินิกจักษุเคลื่อนที่ , การจัดทำโครงการ  ปี 2558 , การออกสลากกาชาดปี 2558 , การจัดผังการทำงานของคณะ
กรรมการเหล่ากาชาดฯ ฯลฯ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19.00 น. นายระพี ผ่องบุพกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  พล.ต.ต. ชฎิล  พรหมไพบูลย์  ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วิถีไทย จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
จ.นครสวรรค์  ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวไทยสืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึก

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content