8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  1  เมษายน  2559  นางรวงทอง มาลากาญจน์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาด ประจำปี 2559  โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธาน

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และวันข้อราชการพลเรือน ณ อาคาร
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต กับรพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่13 โดยมีข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอวังเจ้า ร่วมบริจาคโลหิต  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมอำเภอวังเจ้า  มีผู้บริจาค 26 ราย  ได้โลหิต  11,700  ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดตาก ไปเยี่ยมให้กำลังใจน้องลีลาวดี และช่วงเย็นของวันนั้น คุณแม่ได้พาน้องกลับบ้าน
แล้วไปรักษาต่อที่บ้าน ทั้งนี้ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ รพ.สต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า เข้าไปดูแลช่วยเหลือ
ติดตามอาการของน้องแล้ว เมื่อวันที่ 20 มี.ค.59

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและเหล่ากาชาด
จังหวัดตากเลี้ยงอาหารกลางวัน  พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา  ขนมและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 บ้านเพชรชมภู ม.2 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก จำนวน 263 คน

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วยอำเภอเมืองตาก สถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 หัวหน้าส่วนราชการอ.เมืองตาก กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ต.โป่งแดงกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด  จ.ตาก ร่วมพิธี
มอบบ้านให้ นางสาวสมนึก สมนาม ฐานะยากจน  บ้านเลขที่ 341  ม.2  ต.โป่งแดง  อ.เมืองตาก  ตามโครงการกาชาดซ่อม
สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้  เทิดไท้องค์อุปนายิกา  ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี งปม.2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

จังหวัดตาก

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 6 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้ช่วยเหลือ
เบื้องต้น ด้วยการนำถุงยังชีพ ผ้าห่ม และมอบเงินจำนวน 3,000 บาท

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางกมลวรรณ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก  ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ
“ ฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดตาก ” โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งหมด 425 คน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย
อาสาสมัครอำเภอเมืองตาก 195 คน อาสาสมัครอำเภอบ้านตาก 70 คน  อาสาสมัครอำเภอสามเงา 60 คน  อาสาสมัครอำเภอวังเจ้า 30 คน

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ี  ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๙ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ ๑๓ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการ
กาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้แก่นายโพฉิ คีรีชื่นชม
พร้อมกับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมอบเครื่องอุปโภค โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง ได้ให้การต้อนรับนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจ.ตาก ในพิธีมอบบ้านให้แก่นางมะจี่ ไพรอวยทอง
ณ บ้านทุ่งถ้ำ หมู่ 9 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตามโครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดตาก
Syndicate content