8

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดฯ  และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  ออกเยี่ยมและมอบทุน
การศึกษาแก่นักเรียนผู้ยากไร้ ในพื้นที่อ.ชุมตาบงจำนวน 5 ราย ได้แก่
1) ด.ช.อมรพงศ์ ธรรมคำ
2) ด.ช.ณัฐพล ขุนอภัย
3) น.ส.โสริยา พิมโคตร
4) ด.ญ.อภิญญา โตธัญญะ
5) ด.ช.วัชระ ถนัดช่าง
และในพื้นที่ อ.แม่เปิน จำนวน 5 ราย ได้แก่
1) ด.ช.บัญทิตา พวงแก้ว

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดฯ
ร่วมด้วยนายอำเภอชุมตาบง หน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ออกเยี่ยมและมอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคเบื้องต้น
ให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ น.ส.ฐิติพร ขวัญสวย ณ บ้านเลขที่ 131 ม.6 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  30  มกราคม 2560  นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบต.ไม้งาม กำนัน ผญบ แพทย์ประจำตำบล .รพ.สต ไม้งามออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย
ผู้ยากไร้ โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่นางนภิศ คำจ๊อก อายุ 53 ปี หมู่ 7 ตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก ป่วยเป็นโรคแขนขวาอ่อนแรงช่วยเหลือตนเองได้น้อย และเป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้าย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม ให้แก่นายสมนึก สมนา หมู่ 4 บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก อาศัยอยุ่คนเดียว ไม่มีญาติพี่น้อง สุขภาพ
ไม่แข็งแรง ไม่ได้ประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยไม่สามารถป้องกันแดดฝน ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กำลังร่วมกัน

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบต.ไม้งาม กำนัน ผญบฺ แพทย์ประจำตำบล รพ.สต.ไม้งาม ออกพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ
ผู้ยากไร้ โดยมอบรถเข็นแบบเอนนอนได้ มูลค่า 8,500 บาท ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค นม ให้นางสาวศิริพร สุกใส อายุ 15 ปี หมู่ 1
ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก พิการแต่กำเนิด พูดไม่ได้ แขนขาลีบ นั่งและเดินไม่ได้ต้องใช้รถเข็นเอนนอนตลอดชีวิต

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมโครงการขยายงาน
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกำหนดจะตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ของอำเภอแม่ระมาดและใกล้เคียงระหว่างวันที่
22-31 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลแม่ระมาด โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด,อำเภอแม่ระมาด,สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเลขานุการเหล่ากาชาดฯ,เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล
สมนาคมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถูกรางวัล โดยรางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 20 บาท ได้แก่ นางจิตรา กันหา
บ้านเลขที่ 86 หมู่ 1 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ถูกสลากที่มารับมอบรางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 4 ราย

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 10.30 น นางมะยุนี ชำนาญจุ้ย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดฯ กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 122 ทุน
ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตากได้สนับสนุนอาหารว่างให้น้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดตาก

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินทางลงพื้นที่ออกหน่วยบริการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การฝังเข็มประยุกต์ และบริการด้านทันตกรรม
ได้ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ที่บริเวณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เดินทางลงพื้นที่ออกหน่วยบริการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การฝังเข็มประยุกต์ และบริการด้านทันตกรรม
ได้ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ที่บริเวณ วัดดงคู่ ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยออกหน่วยให้บริการ

จังหวัดสุโขทัย
Syndicate content