8

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558  เวลา  10.00  น.  นางปรานต์ทิพย์  ธิติศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 เพื่อร่วมกันปรึกษาแนวทางการทำงานของเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 11.30 น. นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ เยี่ยมและร่วมเลี้ยง
อาหารกลางวันคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมผู้พิการ ยากไร้ จำนวน ๑ ราย ในพื้นที่ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  
โดยมอบเงินช่วยเหลือ  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเครื่องอุปโภค  บริโภค

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ พิการ ในพื้นที่ตำบลวังหินและตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๗ ราย
โดยมอบเงินช่วยเหลือรายละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมมอบบ้านเทิดไท้เพื่อถวาย  เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการก่อสร้างบ้าน จำนวน 50,000 บาท สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ราย นางเทิ้ม แสงอุ่น อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 171/2 หมู่ 5 ตำบลป่าพุทรา

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ  ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย  ในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์  อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก
จำนวน ๓ ครอบครัว มอบเงินช่วยเหลือ ๙,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนผดุงปัญญา  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  มีผู้บริจาค ๙๐ ราย
ได้โลหิต ๔๐,๕๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นางสาวละม่อม  ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ
ร่วมออกหน่วยโครงการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
จำนวน ๑๐๐ ถุง ณ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2558  เวลา  13.30  น.  นางปรานต์ทิพย์  ธิติศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ
ร่วมมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร ณ โรงเรียนบ้านปางสุด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายเรวัต อัมพวานนท์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  โดยมี  ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช  เป็นนประธานในพิธี โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ในการนี้ได้มอบแว่นตาจำนวน 400 รายให้กับผู้สูงอายุ

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content