8

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบ ขนม นม ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ และโรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล จำนวน 125 คน ในเขตอำเภอเมืองตาก วันที่ 2 ตุลาคม 2556

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคจำนวน ๓๕ ราย ได้โลหิต ๑๕,๗๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมครอบครัวผู้พิการ 
จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก พร้อมมอบ ผ้าอ้อม และเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธี นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากพร้อมด้วย
คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสถานีกาชาดเทพรัตน์จังหวัดตาก ที่ ๑๓ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดวังหวาย ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑ มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐๐ อัน

๒ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน จำนวน ๑๐๐ ถุง

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธี นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย
คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางสมสมร คีรีต๊ะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน ๙๑ ราย ได้โลหิต ๔๐,๙๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางรุจี ศิริวรรณ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
และศูนย์การศึกษาพิการจังหวัดตาก ออกเยี่ยมและ ให้กำลังใจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอสามเงา ๘ ราย พร้อมมอบเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท และเครื่องอุปโภค
บริโภค เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก และศูนย์การศึกษาพิการจังหวัดตาก ออกเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอวังเจ้า ๙ ราย และพื้นที่อำเภอบ้านตาก ๑๑ ราย
พร้อมมอบเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖

จังหวัดตาก
Syndicate content