8

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกำแพงเพชร จั ดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก  ปี 2558 ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  ได้โลหิต  จำนวน  106  ราย คิดเป็น
47,700 ซี.ซี. และได้มอบเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการขอบคุณ

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา  ธัญญาโภชน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกเยี่ยมนางฐิลกาญจน์ พรไชยเจริญลาภ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรงาม
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งประสบอุบัติเหตุทำให้พิการแขน-ขา  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ประกอบกับมีโรคแทรกซ้อนหลายโรค
เช่น โรคมะเร็งเต้านม โรคกระเพาะ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตรชายคอยดูแล ทางบ้านมีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือ

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก (กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค ๘)
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก, กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด,กิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง,กิ่งกาชาด
อำเภอพบพระ,และกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมประชุมเหล่ากาดจังหวัดภาค ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ณ มหาวิยาลัยรามคำแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ  ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พร้อมมอบถุงยังให้ประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๑๐๐ ถุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก หมู่ที่ ๘ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีปิดการจัดอบรม
อาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน  2558  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเภอเมือง
สุโขทัย รุ่นที่2859/สท.34 ณ ค่ายลูกเสือคุ้มจันทร์ "แคมป์" ตำบลปาดแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโทัย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโทัย ลงพื้นที่ออกเยี่ยม
ผู้ประสบวาตภัย พร้อมมอบเงินจำนวน 1,000 บาท จำนวน 10 ครัวเรือน ณ บ้านหนองบุ่งสัก ตำบลบ้านไร้ อำเภอคีรีมาศ

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยร่วมมอบถุงยังชีพ  เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยใน  2  อำเภอ  อำเภอศรีนคร
และอำเภอเมืองสุโขทัย จำนวน 400 ชุด

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ได้รับมอบหมายจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 16-19
มิถุนายน 2558 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเภอเมืองสุโขทัย รุ่นที่2859/สท.34 ณ ค่ายลูกเสือคุ้มจันทร์  " แคมป์ "
ตำบลปาดแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ณ บริเวณเรือนประทับเขื่อนภูมิพล และสนาม ฮ. อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานพระราชทานเลี้ยง เนื่องในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ อาคารภูแก้ว เดอะเทอเรส เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

จังหวัดตาก
Syndicate content