8

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันพุธ ที่ 28 มกราคม 2558 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตจังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ราย
1. นายพุฒิชัย เนียมสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
2. นายปัญญากร ชัยอนันต์ธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
3. นายพงศกร ดาราแจ่มจรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
4. นายธงชัย จำรัสการกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒
กำแพงเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มกราคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้ออกหน่วยตรวจวัดสายตาในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการจัดกิจกรรมเทศกาลขึ้นปีใหม่
เพื่อต่อต้านยาเสพติดและคืนความสุขให้ผู้ต้องขัง ประจำปี 2558 โครงการ To Be Number One

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันพุธ ที่ 7 มกราคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอคีรีมาศ จำนวน 3ราย
อำเภอสวรรคโลก 1 ราย และ อำเภอศรีสัชนาลัย 2 ราย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 มกราคม 2558 ติดตามตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านให้น้องพีอาร์ การก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจาก
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทหารบกพิษณุโลก ในการดำเนินงานก่อสร้าง

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย (นางดารารัตน์ แก้วสลับสี) ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2558
โดยประชุมคณะกรรมการ กิ่งกาชาดอำเภแสวรรคโลก  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย  ณ  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  ชั้น 5

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน ๑๐๐ ถุง ณ โรงเรียนญาณวิศิษฎ์
หมู่ีที่ ๕ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ จังหวัดทหารบกตาก อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  มีผู้บริจาค จำนวน  ๔๓  ราย
ได้โลหิต ๑๙,๓๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๘ นายประสงค์  หล้าอ่อน  นายอำเภอวังเจ้า  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก  มีผู้บริจาค จำนวน ๔๙ ราย ได้โลหิต ๒๒,๐๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก
Syndicate content