8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559  นางรวงทอง  มาลากาญจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ในการนี้ได้โลหิตจำนวน 156 ยูนิต ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายภาสกร บุญญลักษม์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกเยี่ยมครอบครัว นางหนูไก่ วิเชียรรัตน์ บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเปนประธาน พร้อมด้วย
นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแกเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุม
ของจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุมไดมอบหมายใหศูนยการศึกษาพิเศษเปนผูดําเนินการ และใหผูวาราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการมอบโดยเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ไดเขารับ ประทานทุน ตอหนา

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางปรียา ศรประสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
นางชุติกานต์ ขุ่มด้วง ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  อาคารพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก มีผู้บริจาค จำนวน ๗๔ ราย
ได้โลหิต ๓๓,๓๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสำโรง พร้อมสมาชิก
เหล่ากาชาดอำเภอศรีสำโรง ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวร ออกหน่วรับบริจากโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๘ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ตชด.สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีผู้บริจาค จำนวน 79 ราย ได้โลหิต 27,650 ซีซี

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้โลหิต
จำนวน ๖๘ ราย คิดเป็น ๓o,๖oo ซี.ซี.

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดตาก

นางกมลวันย์ หทยะตันติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่สอดและสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ร่วมรับบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน
" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย์เดช เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา " ณ สำนักเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีผู้บริจาค ๒๐๐ ราย ได้โลหิต ๙๐,๐๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบทุนพระราชทาน
เพื่อการศึกษาสงเคราะห์  ประจำปีการศึกษา 2558  ณ  ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content