8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ
คณะกรรมการ/สมาชิก ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด  ภาค ๘  และพัฒนาศักยภาพกิ่งกาชาดอำเภอในเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค ๘
ณ เจ้าพระยาคอนแวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ จังหวัดทหารบกตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ มีผู้บริจาค ๘๓ ราย
ได้โลหิต ๓๗,๓๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา15.30น .นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางดารารัตน์ แก้วสลับสี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีปั่นจักรยานตามโครงการ  Bike  for  Mom  “  ปั่นเพื่อแม่  ”  เป็นกิจกรรมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ราย คือนายพุฒิชัย เนียมสุวรรณ ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และปลูกต้นไม้ เทิดไท้ ๖๐ พรรษา
เจ้าฟ้ามหาจักรีฯ  ประจำปี  ๒๕๕๘ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  พร้อมมอบถุงยังชีพ
และเงินช่วยเหลือ รายละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๔๕ ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก มีผู้บริจาค ๙๗ ราย ได้โลหิต ๔๓,๖๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ มีผู้บริจาค ๙๔ ราย ได้โลหิต ๔๒,๓๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ นายอรรถสิทธิ์ สุขธรรมนิยม
นายอำเภอตาคลีนายกกิ่งกาชาดอำเภอตาคลีและคณะ มอบเงิน ถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้  ผู้พิการ  จำนวน 15  ราย  และถวายเครื่องอุปโภค
แด่พระภิกษุสงฆ์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ นางสาวกันตรันต์ เริ่มสูงเนิน
นายอำเภอหนองบัว/ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัวและคณะ มอบเงิน ถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้  ผู้พิการ  จำนวน  15  ราย และถวายเครื่อง
อุปโภคแด่พระภิษุสงฆ์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ นายอำเภอลาดยาว
นายกกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาวและคณะ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ จำนวน 15 ราย และถวายเครื่องอุปโภคแด่พระภิกษุสงฆ์

Syndicate content