8

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกร รับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานยกช่อฟ้าอุโบสถหลวงปู่เดิมพุทธสโร ณ วัดเขาบ่อพลับ ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  8  และโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองนครสวรรค์  โดยได้มอบผ้าขนหนูเพื่อเป็นที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  จำนวน 296 ราย ปริมาณโลหิต 103,600 ซีซี.

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี" วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"  ประจำปี 2557  
โดยมีนายชัยโรจน์  มีแดง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฯ ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์  อ.เมืองนครสวรรค์ ด้วยคณะรัฐมนตรี

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 3 เม.ย.57 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557  ณ วัดนครสวรรค์  พระอารามหลวง  ต.ปากน้ำโพ  อ.เมืองนครสวรรค์
โดยมีนายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานในพิธี  เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบท  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ พ่อค้า กลุ่มองค์กร ผู้นำองค์กร และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ สมทบกองทุนฯ จำนวน  863,901  บาท  (แปดแสนหกหมื่น

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดทำโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในถิ่นทรุกันดาร ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐ แห่ง ในพื้นที่
จังหวัดตากและมอบหมายให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด ดำเนินการเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ ๕ แห่ง
ดังนี้
๑.โรงเรียน ตชด.บ้านเลอตอ
๒.โรงเรียน ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ
๓.โรงเรียน ตชด.บ้านเลผะสุคี
๔.โรงเรียน ตชด.บ้านทีวะเบยทะ

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบรถเข็นแบบปรับนอน ให้ผู้พิการ ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบรถเข็นให้ผู้พิการ ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาด  จังหวัดตาก มอบที่นอนให้แก่นักเรียน โรงเรียน ตชด.บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน ๔๐ ผืน

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก  มอบเครื่องกรองนำให้นักเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง  ณ  ห้องเรียนสาขาบ้านแม่จวาง  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
รวมเป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน ๑๐๐ ถุง ให้ราษฎร ณ โรงเรียน
บ้านแม่ระเมิง ม.๘  ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จังหวัดตาก๒๕๕๗

จังหวัดตาก
Syndicate content