8

กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายนภดล จารุพงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน " ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ต.หนองฉาง  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  ในการนี้ได้มอบรถจักรยาน จำนวน  5  คัน ให้กับเด็กนักเรียนขาดแคลน  และมอบถุงยังชีพ  100  ชุด
มุ้ง 50 หลัง ให้กับราษฎรที่ยากไร้

กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ  62  พรรษา  ณ  อาคารสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
ต.หนองฉาง  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  ได้โลหิต  จำนวน  231  ยูนิต  และผู้แสดงความจำนงค์บริจาคดวงตา  15  ราย  และอวัยวะ  2  ราย

 กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  และกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ ร่วมกับสภากาชาดไทย ออกโครงการ  “ จัดทำแว่นสายตา
ให้แก่เด็กนักเรียนโดยไม่คิดมูลค่า ตามโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย  เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
โดยได้มีนักเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  เข้าร่วม  โดยโครงการนี้  ได้จัดทำขึ้น ระหว่างวันที่  21 – 25  กรกฎาคม  2557
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกับสภากาชาดไทย  ออกโครงการ “  จัดทำแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียน
โดยไม่คิดมูลค่า  ตามโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ณ อำเภอท่าตะโก  อำเภอหนองบัว
และ รร.ลาซาลโชติรวี โดยโครงการได้ดำเนินการออกพื้นที่ระหว่างวันที่ 21–25 กรกฎาคม 2557 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อาคารกิติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวละม่อม  ขันธเลิศ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
เยี่ยมเด็กยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมมอบเงิน

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ถวายยา อาหารแห้ง ณ วัดโคกพลู  เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ในการ
ออกปฎิบัติธรรม ตำบลแม่สลิดหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ นางสาวละม่อม  ขันธเลิศ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ พิการ ด้อยโอกาส จำนวน ๒ ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
และมอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมผ้าอ้อมเด็ก เครื่องอุปโภค บริโภค

Syndicate content