8

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ
ร่วมมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย  จำนวน  550  ชุด  ณ  หอประชุมโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาคม  อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายนเรศ จิตสุจริตวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานฯ

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558  นายสมชาย  เลิศพงษ์ภากรณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2558 นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด  ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ที่ประเทศเนปาล ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 72,780.50 บาท

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกเยี่ยมบ้าน น.ส.วัชรี รักสวิท บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 ต.หนองไผ่แบน
อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ในการนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  3,000  บาท  พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค
และสิ่งของจำเป็น

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ออกเยี่ยมบ้าน นางบังอร  กสิกรรม บ้านเลขที่ 5 หมู่ 2
ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง ในการนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท
พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายสมชาย เลิศพงษ์ภากรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานในพิธีวันฉัตรมงคลถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ณ อาคารสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นำโโย นายภูมิบุญญ์ แช่มช้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี ได้โลหิตจำนวน 111 ยูนิต

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายชยพล ธิติศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ นายประทีป ศิลปเทศ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปภ.จังหวัดนครสวรรค์
ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพให้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ นางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงในพื้นที่ ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลวังหิน ตำบลหนองบัวใต้
ตำบลเชียงทอง และตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวม ๑๕ ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะเจ้าหน้าที่
ปภ.จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพให้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย  จำนวน  369  คน  ณ  วัดหนองบอน จำนวน  355  คน  ณ  อบต.หนองกระโดน
อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์, นายก อบต.หนองกระโดน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

Syndicate content