8

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
วางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตาก วันที่ 23 ตุลาคม 2556

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติในงานวันพยาบาล
แห่งชาติ ประจำ พ.ศ.2556 ในวันที่ 21 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุมสายประทีป ตึกอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 27 ราย ได้โลหิต 12,150 ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอวังเจ้า จำนวน 40 รายได้โลหิต จำนวน 18,000 ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ สนามบิน
สุโขทัย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 56 ราย ปริมาณโลหิต 2,240 ซีซี

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ออกเยี่ยม ด.ช.สิรวิชญ สำรี ป่วยเป็นโรคสมอง และมอบเงินค่ารักษา
พยาบาล จำนวน 5,000 บาท ณ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ท่านอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยได้ร่วมสนันบสนุนของรางวัล
เป็นเสื้อยืดคอกลมสีขาว จำนวน 20 ตัว และ ผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน
80 ราย ปริมาณโลหิต 28,000 ซีซี.

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำการมอบรถยนต์ตู้
เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านอมรรัตน์ มีแดง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งคณะกรรมการ/
สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบรถยนตู้ ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ที่เทศบาลตำบลลาดยาว จำนวน 2,500 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องจากอำเภอลาดยาวได้ถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก จำนวน 80 ราย ได้โลหิต จำนวน 36,000 ซีซี เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556

จังหวัดตาก
Syndicate content