8

จังหวัดตาก

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานในพิธี นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย
คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางสมสมร คีรีต๊ะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน ๙๑ ราย ได้โลหิต ๔๐,๙๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางรุจี ศิริวรรณ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
และศูนย์การศึกษาพิการจังหวัดตาก ออกเยี่ยมและ ให้กำลังใจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอสามเงา ๘ ราย พร้อมมอบเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท และเครื่องอุปโภค
บริโภค เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก และศูนย์การศึกษาพิการจังหวัดตาก ออกเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กพิการในพื้นที่อำเภอวังเจ้า ๙ ราย และพื้นที่อำเภอบ้านตาก ๑๑ ราย
พร้อมมอบเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดตาก ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน ๑๐ ราย โดยมอบเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพ
รายละ ๒ ชุด เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้ออกเยี่ยมผู้พิการ
และให้กำลังใจคณะครู อาจารย์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก โดยนำถุงยังชี่พมอบให้เด็กพิการ จำนวน ๓๕ ราย และนำขนม อาหาร ไอศกรีม
ไปเลี้ยงเด็กพิการ และ ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖

จังหวัดตาก

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8

วันที่ 12 กันยายน 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8
ครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ และนางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการสภากาชาดไทยผู้แทนภาค 8 กล่าวรายงาน ซึ่งประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย และอุทัยธานี
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักพื้นที่บริหารอนุรักษ์ที่ ๑๔
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาค ๙๒ ราย ได้โลหิต ๔๑,๔๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางชนิภา ภู่นวล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ และผู้พิการ พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่หมู่ ๑๒ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

จังหวัดตาก
Syndicate content