8

จังหวัดนครสวรรค์

นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ นายอำเภอชุมแสง ข้าราชการพันธุ์ใหม่ ปลัดอำเภอ ปลัด อบต.
ผู้ใหญ่บ้าน ถวาย เครื่องอุปโภค ให้กับพระภิกษุสงฆ์ หมู่ 14 วัดบางเคียน และเยี่ยม ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 15 ราย

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, สถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ และโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาค ๒๒๓ ราย ได้ได้โลหิต ๑๐๐,๓๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก เป็นประธานโครงการวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องประชุมสายประทีป โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลนำ้รึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดทำโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในพื้นที่จังหวัดตาก  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออกหน่วยรับบริจาค ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีผู้บริจาค ๓๙ ราย ได้โลหิต ๑๗,๕๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายธานี ธัญญาโภชน์ พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ  โรงเรียนบ้านท่าช้าง
หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ นางจันทร์จิรา  ธัญญาโภชน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือ นางสาวมลทิน สุขเจริญ อายุ ๕๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑๔
ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งป่วย เป็นโรคคอพอก ขาดสารไอโอดีนประกอบกับทางบ้านมีฐานะยากจน เหล่ากาชาด

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาค ๖๙ ราย ได้โลหิต ๓๑,๐๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก
Syndicate content