8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก และคณะฯ  มอบอาหารและขนมพร้อมด้วยน้ำดื่มสนับสนุนโครงการ
ขยายงานหน่วยจักษุแพทย์ศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลแม่ระมาด พร้อมเยี่ยมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยฯ โดยมีนายอำเภอแม่ระมาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอ
แม่ระมาดและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดให้การต้อนรับในช่วงครึ่งวันแรกของการตรวจคัดกรองฯผู้ป่วยนอกประมาณ 600 ราย มีผู้ป่วยที่ได้รับ

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางมะยุนี ชำนาญจุ้ย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับประมงจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินฯ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก  มีผู้บริจาคจำนวน  99  ราย ได้โลหิต  44,950  ซีซี  ณ  สโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก  อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่  27  มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ จิตอาสากาชาด ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.40 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี นางอุษณี จงจิระ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ จิตอาสากาชาด ออกเยี่ยม นายประทวน หมวดรุ่ง ผู้ป่วยติดเตียง
ไม่สามารถเดินได้ ทั้งนี้เหล่ากาชาดฯได้มอบเงินช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี นางอุษณี จงจิระ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดฯ จิตอาสากาชาด ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้ โดยงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่
นางเกษม คงแสง ราษฎรผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ยากไร้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 5 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยปลัดจังหวัดตาก (เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก) รองประธานแม่บ้านมหาดไทย สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกหน่วย
บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดไทยสามัคคี ม.9 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
ในพิธี และมอบสิ่งของ ดังนี้ จักรยาน จำนวน 14 คัน ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด

จังหวัดตาก

กิ่งกาชาดอำเภอตาคลี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 กิ่งกาชาดอำเภอตาคลีรับมอบข้าวสาว จำนวน 70 ถุงจากพระครูนิบุญธรรมาทร (ลิ้มกวง ฐานจโร) "  ในโอกาสฉลอง
ใบตราตั้งแต่งตั้งสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต
เพื่อเป็นสะพานบุญมอบผู้ยากไร้ต่อไป

กิ่งกาชาดอำเภอตาคลี

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดฯ จิตอาสากาชาด ร่วมด้วยนายอำเภอชุมแสง หน่วยงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ออกเยี่ยมและบรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย สาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ครอบครัวนายระเบียบ ทัพชัย ณ บ้านเลขที่ 23 ม.9
ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยได้รับความเสียหายไฟไหม้บ้านทั้งหลัง และรถยนต์ลากเครื่องขยายเสียง 1 คัน ทั้งนี้เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงิน

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี นางอุษณี จงจิระ นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมรับมอบ
ลานอเนกประสงค์และโรงจอดรถของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาด ได้รับการสนับสนุนการ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่าชาดจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอพยุหะคีรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จิตอาสากาชาดฯ ร่วมกันเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นางสาวน้ำทิพย์ ปานอุทัย หมู่ที่ 1 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี ซึ่งมีความพิการทางสติปัญญาตั้งแต่เกิด

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content