8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทเทสโก้ โลตัส สาขาตาก ได้โลหิต  จำนวน ๑๓,๙๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้โลหิต ๑๗,๕๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๕๗ นางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมมอบเงิน
จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นางอมรรัตน์  มีแดง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการ "เข้าวัดอิ่มบุญ
ชุมชนรักษาศีล 5" จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดสำโรงชัย วัดโพธิ์ประสาท และวัดโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ โดยโครงการนี้จัดขึ้น
เพื่อสนับสนุนนโยบายของ  เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการที่จะให้หมู่บ้าน / ชุมชน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยคณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  และกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว  ออกพื้นที่เยี่ยมเด็กผู้ยากไร้
โรงเรียนบ้านหนองจิก  หมู่ที่ 7  ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบจักรยานนักเรียน
จำนวน 4 ราย เป้นักเรียน จำนวน 71 ราย และชุดนักเรียน  จำนวน 71 ชุด  โดยท่าน ผวจ.  ได้กล่าวให้ขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 08.00 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์  มีแดง  นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  และกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว  ร่วมกิจกรรมทั้งนี้ได้ร่วม
มอบเป้นักเรียนให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 88 ราย  ในโครงการ " เข้าวัดอิ่มบุญ  ชุมชนรักษาศีล  5 "  จังหวัดนครสวรรค์  ณ  วัดห้วยร่วม 

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่  4  มิถุนายน  2557  เวลา  09.30  น. นางอมรรัตน์ มีแดง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ  ณ  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  ได้มอบผ้าขนหนู  และเป้
นักเรียนให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการบริจาคโลหิตต่อไป โดยมีคณะครู อาจารย์บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันบริจาคทั้งสิ้น

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ออกพื้นที่เยี่ยมนักเรียนผู้ยากไร้ โรงเรียนวัดเนินสะเดา ตำบลบางเคียน อำเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเป้นักเรียนและชุดนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ทั้งสิ้น จำนวน 73 ราย

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นายนภดล จารุพงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกเยี่ยม
ผู้สูงอายุตามโครงการเยี่ยผู้สูงายุ อายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินจำนวน
รายละ 1,000 บาท

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘ ณ โรงแรมสุโขทัยเทรดเชอร์ อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content