8

จังหวัดสุโทัย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 รองเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโทัย ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย
พร้อมมอบเงินจำนวน 1,000 บาท จำนวน 10 ครัวเรือน ณ อำเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบเสื้อ ตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง ครั้งที่ 1/2558  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ พุทธอุทยาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2558  เวลา  14.00  น. นางปรานต์ทิพย์  ธิติศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธี
ปิดการอบรม โครงการ " ค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน " รุ่นที่ 2896/นว.39 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิระประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะ  นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  อาจารย์ และยุวกาชาด เลี้ยงอาหาร
กลางวัน เด็กนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล อำเภอเมืองนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มหาสันติงหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง  โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีบวงสรวง

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกำแพงเพชร จั ดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก  ปี 2558 ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  ได้โลหิต  จำนวน  106  ราย คิดเป็น
47,700 ซี.ซี. และได้มอบเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการขอบคุณ

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา  ธัญญาโภชน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกเยี่ยมนางฐิลกาญจน์ พรไชยเจริญลาภ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรงาม
อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งประสบอุบัติเหตุทำให้พิการแขน-ขา  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ประกอบกับมีโรคแทรกซ้อนหลายโรค
เช่น โรคมะเร็งเต้านม โรคกระเพาะ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตรชายคอยดูแล ทางบ้านมีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือ

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก (กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค ๘)
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก, กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด,กิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง,กิ่งกาชาด
อำเภอพบพระ,และกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด เข้าร่วมประชุมเหล่ากาดจังหวัดภาค ๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ณ มหาวิยาลัยรามคำแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ  ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
พร้อมมอบถุงยังให้ประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน ๑๐๐ ถุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก หมู่ที่ ๘ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีปิดการจัดอบรม
อาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน  2558  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเภอเมือง
สุโขทัย รุ่นที่2859/สท.34 ณ ค่ายลูกเสือคุ้มจันทร์ "แคมป์" ตำบลปาดแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย
Syndicate content