8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๖,๑๙ และ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ
คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเด็กนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน ๖๔ ราย มอบเงิน  รายละ  ๑,๐๐๐  บาท  ณ  โรงเรียน
แม่ระมาดวิทยาคม  และโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  อำเภอแม่ระมาด  และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๕๕  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม  ๒๕๕๗  นางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ร่วมพิธีบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรรษา ๘๒ พรรษา

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย  เยี่ยมเด็กยากไร้  ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก  มอบเงินช่วยเหลือ  ๒,๐๐๐  บาท พร้อมเครื่อง
อุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
แม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมนักเรียน ยากไร้  ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ๒,๐๐๐ บาท

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย  เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย  ในพื้นที่ตำบลนำรึม  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท
พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ นางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกเยี่ยมบ้านไฟไหม้ ในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ๕,๐๐๐ บาท
และเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาค จำนวน
๗๖ ราย ได้โลหิต ๓๔,๒๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ  ร.๑๔  พัน ๑  ตำบลนำรึม  อำเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาค จำนวน ๗๕ ราย ได้โลหิต ๓๓,๗๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบ้านตาก
ประชาวิทยาคาร อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาค จำนวน ๘๖ ราย ได้โลหิต ๓๘,๗๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณะฯ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content