8

จังหวัดตาก

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีกิจกรรม ดังนี้

(๑) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน ๒๐ รายๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๗ ราย ได้โลหิตจำนวน ๒๑,๑๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางสาวละม่อม ขันะเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านตาก
ประชาวิทยาคาร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๖๑ ราย ได้รับโลหิต ๒๗,๔๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก เยี่ยมเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๔ ราย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม
๒๕๕๖ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมอบเงินรายละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยการมอบหมายของ นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปฐวี 2 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดและภูมิแพ้ตนเอง โดยมอบอาหารเสริม เครื่องอุปโภค
บริโภค สำหรับครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด รายละ 2,000 บาท ณ โรงเรียนวัดเขาปฐวี ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๖๔ ราย ได้รับโลหิตจำนวน ๒๘,๘๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางสมสมร คีรีต๊ะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยม
ครอบครัวผู้ยากไร้ และมีลูกพิการ เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ บ้านน้ำรึม หมู่ ๗ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมอบสิ่งของดังนี้

๑. ผ้าอ้อม(แพมเพิส) จำนวน ๑ กล่อง

๒. นมยูเอสที จำนวน ๑ กล่อง

๓. เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

จังหวัดตาก
Syndicate content