8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นาง รวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 10/2559 ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลสว่างอาามณ์ อ.สว่างอารมณ์ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 579 ราย โดยมีนายอำเภอสว่างอารมณ์ กล่าวต้อนรับ
และมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30น. นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 11/2559 ตามโครงการพัฒนา
จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 480 ราย โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอบ้านไร่
กล่าวรายงาน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี  ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12/2559 ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 480 ราย โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอบ้านไร่ กล่าวรายงาน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นาง รวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559  รุ่นที่ 9/2559 ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 400 ราย โดยมีนายอำเภอเมืองอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ
และมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมด้วยสมาชิก/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และนายอำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม
ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 108 ราย โดยมีจิตอาสาสภากาชาดไทยของจังหวัดอุทัยธานีมาร่วมบริจาคโลหิตด้วย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นาง รวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 8/2559  ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 400 ราย โดยมีนายอำเภอเมืองอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ
และมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นางรวงทอง  มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีในโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนขาดแคลนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 ซึ่งมอบทุน
การศึกษาให้นักเรียนทั้งหมด 80 คน รวมเป็นเงิน 200,000 บาท โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ปลัดจังหวัด
อุทัยธานี กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมด้วย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.45 น. นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ นายทองใบ เฉยศิริ อายุ 55 ปี เป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในที่ดิน
ของนางมาลิน ชาลาวัน ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย ณ บ้านเลขที่ 10 ม.7 ต.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ทางเหล่ากาชาดได้มอบเครื่อง

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.  นางอุษณี  จงจิระ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอำเภอชุมตาบง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
ออกหน่วยรับบริการโลหิต ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายเชวงศักดิ์ ใจคำ ปลัดจังหวัดตาก/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางไพจิตร ใจคำ
ภริยาฯ พร้อมด้วย สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ สนามกีฬาบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง ร่วมมอบถุงยังชีพ
จำนวน 100 ถุง และนมถั่วเหลือง 6 หีบ โดยนายสืบพงษ์ นิ่มพลูสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง กล่าวรายงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก เป็นประธาน

จังหวัดตาก
Syndicate content