8

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๒๘ ราย ได้โลหิตจำนวน ๑๒,๖๐๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ณ ราชาบุรี บูติคโฮเต็ล อำเภเมือง จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย มอบ
ชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่ม แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๖๐๐ ชุด โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กล่าวต้อนรับ และ
นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด กล่าวรายงาน และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางสมสมร คีรีต๊ะ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์สามวัย สายใยรัก
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิต ๓๗ ราย ได้โลหิต ๑๖,๖๕๐ ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุง
ยังชีพให้ราษฎร จำนวน 500 ชุด ณ โรงเรียนวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีกิจกรรม ดังนี้

(๑) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน ๒๐ รายๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๗ ราย ได้โลหิตจำนวน ๒๑,๑๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก
Syndicate content