8

จังหวัดกำแพงเพชร

พันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
ออกรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้โลหิต จำนวน ๖๓ ราย คิดเป็น ๒๘,๓๕o ซี.ซี. เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

พันเอกหญิง ศินีนารถ วาณิชเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกเยี่ยม
ครอบครัวนายดาบตำรวจปริญญา หงส์หิน บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับ
ความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จังหวัดอุทัยธานี

วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกฯ
ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ จำนวน 5 คัน และชมการแสดงจากคนพิการ ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการร่วม ลงนามถวายพระพรถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทองสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2556 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกฯ ร่วมเป็น
เกียรติเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครสวรรค์ และชมการแสดงจากคนพิการ ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสคนพิการได้รับทราบนโยบาย และมาตรการแนวทางของรัฐ การพัฒนาศักยภาพของคนพิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้
คนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทาง

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
และกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่ง ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัด
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 30,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 15 ราย และแสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตา ณ บริษัทฮอนด้าแสงตะวัน จำกัด
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 33,200ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 77 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมการจัดงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องสายธารา สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content