8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
ได้มอบแว่นสายตา พระสงฆ์และผู้สูงอายุ จำนวน 550 ราย ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายนภดล จารุพงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง
ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 3/2557  ณ  ห้องประชุมชั้น 7 โรงแรมชากังราว  ริเวอร์วิว  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  โดยมีท่านแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีฯ  โดยมีท่านพระนาย  สุวรรณรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยและท่านทิพวิภา สุวรรณรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายสุรพล วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.หญิง ศินีนาถ วาณิชเสนี  นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น  7 โรงแรมชากังราว  ริเวอร์วิว ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  โดยมีท่านแผน  
วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีฯ  โดยมีท่านพระนาย สุวรรณรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภา

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 3/2557  ณ  ห้องประชุมชั้น 7 โรงแรมชากังราว
ริเวอร์วิว  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  โดยมีท่านแผน  วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยและท่านทิพวิภา สุวรรณรัฐ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก/กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมประชุมเหล่ากาชาดภาค ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ โรงแรมชากังราว อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ นางวิยะดา พลับน้อย  นายกกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ  กิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ
ในโครงการ "แว่นสายตาเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2557" โดยมีผู้ได้รับแว่นสายตาทั้งหมด
จำนวน 143 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวัน14 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  นายอำเภอโกรกพระ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ  
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ฯ  ออกพื้นที่มอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ  และผู้ยากไร้  ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอโกรกพระโดยมีผู้สูงอายุ
และผู้ยากไร้เข้ารับแว่นสายตา จำนวนทั้งสิ้น 214 ราย

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมมอบวุฒิบัตรแม่ดีเด่น ณ  อาคารกิตติคุณ  อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเงินให้นายสมชัยฐ์ หทยะตันติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  จำนวน  ๖,๐๐๐  บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นางสาวศิริพร  ไม่มีนามสุกล  นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
และนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  และนางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  
ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก  และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก
Syndicate content