8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.  นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน
10,000 บาท ณ สวนจิตรลดา กทม และเวลา 14.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย" สธ" ฝังเพชร ณ อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดการอบรมแกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา อ.สามเงา โดยเหล่ากาชาดฯ
สนับสนุนวิทยากร ดังนี้ นายสมนึก เรืองศรี นางโสพิศ วิเชียรโชตินางสมถวิล จึงกระแพ บรรยายให้ความรู้แก่แกนนำอาสาสมัครสภากาชาดไทย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางมยุนี ชำนาญจุ้ย
รองนายกเหล่ากาชาด/ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่13 ร่วมมอบเสื้อกันฝนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม
ม. 7 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า ตามกิจกรรม “ ปันน้ำใจในสายฝนเฉลิมพระเกียรติฯ ” ในโครงการ “ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี ” และเลี้ยง

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นาง รวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 6/2559 ในช่วงเช้า และรุ่นที่ 7/2559 ในช่วงบ่าย
ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครสภากาชาดไทย  ณ  ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอลานสัก  มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 1,176 ราย
โดยมีนายอำเภอลานสัก กล่าวต้อนรับ และมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นาง รวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 5/2559  ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัคร
สภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอทัพทัน โดยมีนายอำเภอทัพทัน กล่าวต้อนรับ และมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันนี้ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางรวงทอง  มาลากาญจน์ และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยจังหวัดอุทัยธานี ที่อำเภอหนองขาหย่าง
มีอาสาสมัครสภากาชาดไทยอำเภอหนองขาหย่างจำนวน332คนเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
อำเภอหนองขาหย่าง

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นางรวงทอง มาลากาญจน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธารแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี
พร้อมด้วย สมาชิก/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตา/ร่างกาย ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 132 ยูนิต ร่างกาย 1 ราย ดวงตา 27 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 3/2559 ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอห้วยคต โดยมีนายอำเภอห้วยคต กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30น. นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2559 ตามโครงการพัฒนาจิตอาสา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง โดยมีนายอำเภอหนองฉางกล่าวต้อนรับ และมีนายศรัทธา คชพลายุกต์
ปลัดจังหวัดอุทัยธานี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน

Syndicate content