8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อ.หนองขาหย่าง  ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 80 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา 5 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 ร่วมรับมอบเงินบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมสมทบทุน
ในการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ สภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้ประสบภัยพิบัติ อัคคีภัย 1 ราย ณ อำเภอบ้านไร่ รายละเอียดดังนี้ ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัย อัคคีภัย
1. นายประวัติศรัทัย ปัญญา อาศัยอยู่กับบุตร 5 คน บ้านเลขที่ 142 ม.15 เกิดเหตุ เพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 19.00 น.
ได้เกิดไฟไหม้ บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง และภัยสงบเวลา 20.30 น. สถานที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื่อง ทรัพย์สิน

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
อายุเกิน 100 ปี 4 ราย ณ อำเภอบ้านไร่ รายละเอียดดังนี้ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี
1. นางทองรวม นิลพันธ์ อายุ 103 ปี บ้านเลขที่ 20 ม.5 ต.บ้านใหม่คลองเคียน
2. นางน้ำค้าง เจริญธัญกรณ์ อายุ 107 ปี บ้านเลขที่ 21 ม.4 ต.บ้านใหม่คลองเคียน
3. นางทา ลาโสพันธ์ุ อายุ 101 ปี บ้านเลขที่ 29 ม.4 ต.คอกควาย
4. นางทอง ขามาลา อายุ 103 ปี บ้านเลขที่ 35 ม.3 ต.ห้วยแห้ง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก สนับสนุนอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม
ร่วมกิจกรรม ให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนผู้บริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ผู้สนับสนุนการจัดงาน ในกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2560
โดยสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่าง

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา13.00 น. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับทาง พมจ.อน.มอบบ้านให้ผู้สูงอายุ " ปรับปรุง
บ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย " ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ. จำนวน 3 หลัง
1.นายทองคำ ชะโลธร อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/1 ม.4 ต.หาดทนง นายทองคำสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง หูตึง แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีในชีวิต
ประจำวัน อาศัยอยู่กับภรรยา อายุ 62 ปี มีบุตรชายด้วยกัน 2 คน ซึ่งบุตรคนโตเป็นพระอยู่ที่วัดสะพานหินซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านนายทองคำฯ ให้การ

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.นางวรสุดา  รัตนสุคนธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
และสมาชิกออกเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี ณ อำเภอห้วยคต จำนวน 1 ราย นายแก้ว ทันใจ อายุ 109 ปี บ้านเลขที่ 184 ม.7 ต.ห้วยคต ในการนี้ได้มอบ
เงินสดจำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ห้วยคต
ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 146 ยูนิต ได้รับบริจาคดวงตา 15 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วย
บริการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.สามเงา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู
และนักเรียน ร่วมบริจาค โลหิต 27 ราย ดวงตา 27 ราย อวัยวะ 6 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี ณ อำเภอลานสัก จำนวน 2 ราย รายที่ 1 นายหก โพธิ์ศรีทอง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 74/2 ม.7 ต.ป่าอ้อ
รายที่ 2 นางสี หอมหวล อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 231/1 ม.3 ต.น้ำรอบ ในการนี้ได้มอบเงินสดจำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content