8

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา  08.00  น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ฯ ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ จำนวน 2 ราย โดยได้มอบเงินรายละ จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่อง
อุปโภค บริโภคและร่วม " โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " โดยผู้ว่าฯ เป็นประธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 100 ชุด

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘นางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตากสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีเศียรวาทราชสดุดี  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวัน
พยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจ
แม่และเด็ก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูป

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางกมลวันย์  หทยะตันย์ติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก /สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย /นายอำเภอบ้านตาก  ร่วมกับสถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ ๑๓ จังหวัดตาก มอบผ้าห่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก อำเภอละ ๕,๐๐ ผืน
รวม ๑,๐๐๐ ผืน เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

จังหวัดตาก

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด/คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก  ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีผู้บริจาค จำนวน ๔๓ ราย
ได้โลหิต ๑๙,๓๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถุงพระราชทาน 2,500 ชุด  แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว นครสวรรค์  ณ  ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลลาดยาว โดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการร่วมต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2558  เวลา  11.30  น.  นางอุษณี จงจิระ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกฯ
ร่วมกับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 85 ราย ได้ปริมาณโลหิต 29,750 ซีซี.

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดฟันสัญจรในผู้ป่วยปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่  โดยความร่วมมือ
สภากาชาดไทย สมาคมทัตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย และกลุ่มงานทัตกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ ห้องประชุมเสลา
ชั้น 8 อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘ นางสาวละม่อม  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก / คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
พร้อมด้วยสถานีกาชาดเทพรัตน์ฯ เยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก /คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
พร้อมด้วยสภานีกาชาดเทพรัตน์ฯ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมอบ ถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้
ด้อยโอกาส จำนวน ๑๐๐ ถุง ณ โรงเรียนบ้านอมกิ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด
ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี  ในการนี้ได้โลหิต  จำนวน
112 ยูนิต ดวงตา9 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content