8

จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ท่านอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ ร่วมกับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยได้ร่วมสนันบสนุนของรางวัล
เป็นเสื้อยืดคอกลมสีขาว จำนวน 20 ตัว และ ผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน
80 ราย ปริมาณโลหิต 28,000 ซีซี.

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น.นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ทำการมอบรถยนต์ตู้
เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านอมรรัตน์ มีแดง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งคณะกรรมการ/
สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบรถยนตู้ ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น.นายสมดี คชายั่งยืน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอมรรัตน์ มีแดง นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ที่เทศบาลตำบลลาดยาว จำนวน 2,500 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องจากอำเภอลาดยาวได้ถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตาก จำนวน 80 ราย ได้โลหิต จำนวน 36,000 ซีซี เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2556

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย
คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
จำนวน 44 ราย ได้โลหิต จำนวน 19,800 ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์
ที่ 13 เยี่ยมเด็กด้อยโอกาสถูกทอดทิ้ง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจักรยาน 1 คัน เงิน จำนวน 2,000 บาท ตำบลนาโบส์ถ อำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์
ที่ 13 มอบ ขนม นม อุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนลานมะคร้อ ตำบลน้ำรึม และโรงเรียนบ้านน้ำด้วน ตำบลวังหิน จำนวน 106 คน ในเขตอำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบ ขนม นม ให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ และโรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล จำนวน 125 คน ในเขตอำเภอเมืองตาก วันที่ 2 ตุลาคม 2556

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคจำนวน ๓๕ ราย ได้โลหิต ๑๕,๗๕๐ ซีซี

จังหวัดตาก
Syndicate content