8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30 น. นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้กล่าวต้อนรับและรายงานฯ ต่อ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ผู้แทนสภากาชาดไทย และคณะ ที่เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวฯ จำนวน 500 ผืน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ผู้ประสบภัยหนาวต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.30 น. นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ผู้แทนสภากาชาดไทย และคณะ
เยี่ยมราษฎรที่พิการในพื้นที่ตำบลโค้กหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี พร้อมมอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

นางมนันญญา ปรระสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการ / สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานประชุม
เหล่ากาชาดภาค 8 ในวันที่ื 20 ม.ค.2557 ณ ห้ัองประชุมชั้น 5 เทสบาลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมมอบรถยนต์ และรถจักยานยนต์
รางวัลสลากาชาดจังหวัดตาก ประจำปี 22556 - 2557 ให้กับผู้ที่ถูกรางวัล ในวันที่ 10 ม.ค.2557 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้ต้อนรับและรายงานฯ ต่อ พลโท
นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ผู้แทนสภากาชาดไทย และคณะ ที่เดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวฯ จำนวน 500 ผืน
ณ ศาลาประชาคมอำเภอทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ผู้ประสบภัยหนาวต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดอุทัยธานี

นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2557

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

วันที่ 17 มกราคม 2557 นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมพิธี
วางพานพุ่ม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

วันที่ 23 มกราคม 2557นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา ออกหน่วยรับริจาคโลหิต ณ อำเภอสามเงา ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 56 ราย
ได้โลหิตจำนวน 25,200 ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗ นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมบ้านราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่
อ.พบพระ จ.ตาก พร้อมมอบเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๗ นางมันญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
เยี่ยมบ้านผู้พิการ ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก จำนวน ๓ ราย พร้อมมอบเงิน และเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก
Syndicate content