8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบหมายให้
นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก /สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้โลหิต จำนวน 67 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09,00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำโครงการในพระราชดำริส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการและครอบครัว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
ประจำปี 2562 โดยมอบเงินทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนของครอบครัวละ 2,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน
30 ราย โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางบุญช่วย เอี่ยมลออ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข " บวร " โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบสิ่งของ
ให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  ให้ประชาชน " จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ ได้รับโลหิตจำนวน 131 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
52,400 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 18 ราย อวัยวะ จำนวน 17 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้รับโลหิตจำนวน 39 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
15,600 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 4 ราย อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุเกิน 100 ปี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
ณ บ้านนางทับ ม่วงสุก บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม. 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นาบยกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรม
เลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง 200 คน ณ เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จังหวัดตาก
Syndicate content