8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย จำนวน 33,000 บาท และสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บ้านเลขที่ 12/4

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กรรมการตรวจรับวัสดุ ลงพื้นที่อำเภอทัพทัน ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้เพิ่มเติม
ให้กับเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2561 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนอุดหนุนเงินเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 8 อำเภอ ในพื้นที่อำเภอทัพทัน ตรวจรับบ้านผู้ยากไร้จำนวน 2 หลัง หลังละ 20,000 บาท ดังนี้

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางสาวภคภรณ์ มัจฉากล่ำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี มอบทุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 42 จำนวน 22 ทุน ทุนละ 3,000 บาท นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2561 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสภาสังคมสงค์เคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 และร่วมจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง และมอบของใช้จำเป็น
เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
จัดโครงการอบรม “ อาสาสมัครสภากาชาดไทย ” หลักสูตร จิตอาสาด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย
จิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 8 อำเภอ ๆ ละ 15 คน ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน
อำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต โดยหลักสูตรการจัดอบรมฯ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการเหล่ากาชาดฯ
และสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 เยี่ยมให้กำลังใจเด็กยากไร้ ที่ป่วยและรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 4 ราย โดยมอบเงิน
รายละ 2,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ณ ห้างบิ๊กซี สาขาตาก ตามโครงการฯ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และห้างบิ๊กซี สาขาตาก ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้างบิ๊กซี สาขาตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 55 ราย
ได้โลหิต 24,750 ซีซี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จ.ตาก ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 ได้โลหิต
จำนวน 8,100 ซีซี ณ หจก.ประสบชัยกลการ สาขาตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา
กรรมการสมาชิกฯ มอบทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท ให้นักเรียนยากไร้ ราย นายสิทธิพงษ์ แซ่ย่าง อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม. 4/2 โรงเรียนผดุงปัญญา
อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13
มอบเงินให้บิดาของ ดญ ฐิติกานต์ จันทิมา จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค. เพื่อเป็นค่ารักษาตัวของ ดญ ฐิติกานต์ฯ ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกฝ่อ
ขณะนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราช ณ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จังหวัดตาก
Syndicate content