8

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ ที่ปรึกษา
และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอเมือง ผู้แทนนายอำเภอเมืองตาก ออกพื้นที่
มอบที่นอนน้ำยางพารา สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและถุงยังชีพ (สถานีกาชาดเทพรัตน์) จำนวน 2 ราย คือ พระสงฆ์วัดศรีตลาราม และผู้สูงอายุป่วยติดเตียง
ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับอำเภอวังเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองอาสา บ้านหนองอาสา หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองการุ่้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้เหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 80 ชุด และแจกเสื้อผ้าฟรี ให้แก่ประชาชนภายในงาน โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส นางจินดา อินท์โฉม
อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบ พัดลม 12 นิ้ว 1 ตัว มุ้งนาโน 1 หลัง
ผ้าห่มบูติก 1 ผืน หม้อหุงข้าว 1 ลิตร 1 ใบ กระติกน้ำแข็งใบใหญ่ 1 ใบ น้ำดื่ม 3 แพ็ค และ เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและโรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ. หอประชุมที่ว่าการ อ.บ้านไร่ ผลการปฎิบัติงาน
ได้รับโลหิตจำนวน 136 ยูนิต 54,400 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 5 ราย ร่างกายจำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการเหล่า/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี รับบริจาคโลหิต ณ. ที่ว่าการอ.สว่างอารมณ์ ผลการปฎิบัติงาน
ได้รับโลหิตจำวนว 135 ยูนิต 54,000 ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 15 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่จังหวัดอุทัยธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามเด็กนักเรียนที่ได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561
ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบกำหนดการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 ถึงวันที่

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจ.อุทัยธานี รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 47 ยูนิต 18,800ซีซี ได้รับดวงตาจำนวน 24 ราย ได้รับร่างกาย 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี นางอุษณี จงจิระ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ออกเยี่ยมและมอบถุงมอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบเครื่องช่วยหายใจจากคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม 2 ให้แก่ นายจักรกฤษณ์ ทองม่วง
อายุ 20 ปี ผู้พิการยากไร้ ซึ่งป่วยเป็นโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ปอดแฟบ (Atelectasis) เนื่องจากกระดูกหลังคดไปเบียดปอด และมีอาการ

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 44/1 ม.1ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายอำเภอโกรกพระ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานแพทย์ อสม. ในพื้นที่ตำบลนากลาง
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ราย ด.ญ.วราพร พิลาทอน อายุ 10 ปี มีความพิการ

จังหวัดนครสวรรค์
Syndicate content