8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานีและโรงพยาบาลทัพทัน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ผลการปฎิบัติงาน
ได้รับโลหิตจำนวน 49 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 19,600 ซีซี และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 11 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางชุลี อัศวพิชยนต์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 1/2562  ณ  สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก ออกพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุข อ .เมืองตาก กิ่งกาชาด เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย
จำนวน 2 ราย ณ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อำเภอเมืองตาก และ อำเภอสามเงา โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2 รายๆ ละ 5,000 บาท และถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักข์ สภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ พื้นที่กันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอสว่างอารมณ์ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 144 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ  57,600  ซีซี  และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 15 ราย
และอวัยวะจำนวน 7 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนระแหง อำเภอเมืองตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ และสาธารณสุขอำเภอสว่างอารมณ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 144 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 57,600ซีซี และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตาจำนวน 15 ราย และอวัยวะจำนวน 7 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑ นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือครอบครัว
นางละมัย ทองปาน อายุ ๖๒ ปี ณ บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประสบอัคคีภัย
ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ”
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบถุงยังชีพ
จำนวน 200 ชุด ให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดแคลน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน จำนวน 10 ทุนๆ ละ

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทัพทัน ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิต
จำนวน 80 ยูนิต คิดเป็นประมาณ 32,000 ซีซี โดยมีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย และร่างกาย 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content