8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ กองบังคับการตำรวจภูธร ได้รับโลหิตจำนวน 41 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 16,400 ซีซี

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา เหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ “ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ดำเนินโครงการ “ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ”

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นอำเภอเมืองตาก
จำนวน 347 ชุด โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประจำจังหวัดตาก และเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการการอำเภอเมือง จังหวัดตาก ภายหลังเส็จสิ้นพิธี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยร่วมกับ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 นายกกิ่ง กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 มีกิจกรรมร่วมในงาน ดังนี้
1. มอบถุงยังชีพ 100 ชุด
2. มอบจักรยาน 20 คัน แก่เด็กนักเรียนยากไร้ ตามโครงการส่งน้องไปโรงเรียน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 นายกกิ่ง กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอบ้านตาก ร่วมกิจกรรมพิเศษ ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 08.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายนางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาด ที่ปรึกษา กรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 นายกกิ่ง กรรมการ สมาชิก กิ่งกาชาดอ.สามเงา ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา ได้โลหิต
จำนวน 32 ราย

จังหวัดตาก

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอชุมแสง
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงานอำเภอชุมแสง ได้ให้การต้อนรับคณะของ สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดนครสวรรค์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  8  จังหวัดนครสวรรค์  ที่เดินทางมาออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากประชาชนในพื้นที่
อำเภอชุมแสง ณ ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง มีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 553 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 341 คน/ยูนิต

กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางสาวคารมณ์ คล้ายบุรี อายุ 53 ปี
เป็นผู้พิการจากอาการประสาทสั่งการเสื่อม อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี ขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมและดัดแปลง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือ นายจำลอง หอมสุด คนพิการทางการเห็น
(ตาบอดทั้ง 2 ข้าง) และครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเช่า ตรงข้ามร้านไพศาลหมูทุบ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8
จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับโลหิตจำนวน 38 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 15,200 ซีซี
ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 4 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content