8

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่22 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00-12.00น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทยโรงพายาบาลอุทัยธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิต
จำนวน 109 ยูนิต 43,600ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 57 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 1 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่17 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00-12.00น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และ โรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 59 ยูนิต
23,600ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 40 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางณัชชา มีจันทร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กรรมการ สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอสามเงา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดบ้านนาตาโพ ตำบลวังจันทร์
อำเภอสามเงา ดังนี้
1.มอบเงินช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ จำนวน 2,000 บาท
2.มอบจักรยาน ตามโครงการส่งน้องไปโรงเรียน จำนวน 10 คัน

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข " บวร " บ้านผู้ยากไร้
นายประชุม บุญยัง บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบสิ่งของ พัดลม 12 นิ้ว 1 ตัว
หม้อหุงข้าว 1 ลิตร 1 ใบ กระติกน้ำแข็ง 1 ใบ และเครื่องอุปโภค-บริโภค 1 ชุด

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส เลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดฯ และกิ่งกาชาดอำเภอฯ เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ ครั้งที่
2/2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2  อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ  84  ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาวิทยาเขตตาก จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 2/2561 ที่ห้องประชุม
ทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก จังหวัดตาก นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธาน
เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 2/2561 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี และกำแพงเพชร ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาด จ.ตาก มอบหมายกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.ตาก ออกหน่วย
บริการโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 จ.นครสวรรค์ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 38 ราย มีผู้บริจาคอวัยวะ 2 ราย บริจาคดวงตา 8 ราย
ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับบริจาคโลหิต ณ สนง.บริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 14 ได้โลหิต จำนวน 42 ราย ดวงตา จำนวน 4 ราย อวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคาร ที่15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และ โรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ อ.บ้านไร่ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 103 ยูนิต
41,200 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และโรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ อ.สว่างอารมณ์ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิต จำนวน
117 ยูนิต 46,800 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content