7

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา /กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายไพฑูรย์ รักประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์
รองนายกเหล่ากาชาด  พร้อมด้วยกรรมการและสมาขิกเหล่ากาชาดฯ  ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจน/ผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส  ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่
จากใจกาชาด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า " คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง " และกระทำพิธีมอบบ้านกาชาด ให้แก่ผู้ยากไร้
ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเหล่ากาชาดได้สนับสนุน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มีจิต ศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 131 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย
แสดงความจำนงอวัยวะ 6 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน / นักศึกษา และประชาชนของอำเภอห้วยผึ้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัย
เทคนิคอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 105 ราย ซีซี บริจาคอวัยวะ 4 ราย บริจาคดวงตา 4 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์
รองนายกเหล่าหาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อม นายอำเภอคำชะอี มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตอำเภอคำชะอี และภาคเอกชน ร่วมบริจาคโลหิตด้วยได้ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 131 ราย คิดเป็น 45850 ซีซี บริจาคดวงตา 2 ราย บริจาค

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำชุดธารน้ำใจ ไปมอบให้กับราษฎรยากจน
ขาดแคลนในพื้นที่ จำนวน ครัวเรือน/ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
ชานุมานวิทยาคม ยอดผู้บริจาคจำนวน 160 ราย ซีซี บริจาคอวัยวะ 6 ราย บริจาคดวงตา 6 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ นางสาวสายหยุด จุฑาเทศ
อายุ 70 ปี 62 ถ.สงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุมีสถานะความยากจน ขาดแคลน อาศัยอยู่คนเดียว มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ
600 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายธวัชชัย บึงกลาง
อายุ 18 ปี 124 ถ.ประดิษฐ อ.เมือง ยืนเรื่องถวายฎีฎา ความว่าไม่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เนื่องจากค้างชำระค่าเล่าเรียน จึงไม่ได้รับหนังสือ
รับรองคุณวุฒิการศึกษา เพราะครอบครัวมีรายได้น้อย ยากจน ขาดแคลน เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่แล้ว

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา มหาราช อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 ราย มีผู้แสดงความจำนง บริจาตดวงตา และอวัยวะ

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content