7

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
โรงเรียนปทุมราชวงศา ยอดผู้บริจาค 164 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ตามโครงการออกหน่วยให้บริการ " จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน " จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 8/2561 ในพื้นที่ ต.นาสีนวล อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมี ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งนายอำเภอเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรม พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้บริจาคโลหิต
ทั้งสิ้น 87 ราย คิดเป็นปริมาณ 30450 ซี ซี. บริจาคดวงตา 14 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดและปิด
พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม จำนวน 120 คน ตามโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตร " การให้ความรู้
เรื่องการปฐมพยาบาล" รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
จะได้นำความรู้ในการปฐมพยาบาล ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมายจากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการ
รับบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ณ หอประชุมอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 169 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 11 ราย และอวัยวะ 7 ราย ทั้งนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตามโครงการ คนกาฬสินธุ์
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ Kalasin Happiness Model " พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวผู้พิการ ดังนี้
1. นางเกิน กษณะสาย อายุ 80 ปี ที่อยู่ 42 หมู่ 6 ตำบลกุดปบ้าค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคนพิการเป็นใบ้และหูหนวก ยากจน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกและกรรมการ
เหล่ากาชาด ได้ออกบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 น.
ณ บ้านนางอำพร ภูผาเงิน เลขที่ 41 ม.1 ต.เว่อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วย
เครื่องอุปโภค บริโภค พัดลม หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาด
ออกบรรเทาทุกข์ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสอนธุ์ จำนวน 66 ครัวเรือน ซึ่งเกิดภัยเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 256 และมีครอบครัวที่ประสบวาตภัยรุนแรง 2 ครัวเรือน ในการนี้ เหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์ ครัวเรือนละ 2,000 บาท
และ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับทุกครัวเรือน ตามความเหมาะสม

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ได้รับมอบหมายจากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้พิการติดเตียง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางบุญเลิศ กรทิพย์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 ม.6 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาท มีฐานะยากจน
ขาดแคลน เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000.-บาท พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ได้รับมอบหมายจากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ณ หอประชุมอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นสาธารณกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาว

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content