7

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง เพื่อนำมาประกอบ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่
11/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของ  ดังนี้
1. จักรยาน จำนวน 18 คัน
2. ถุงยังชีพ จำนวน 60 ถุง

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:50 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ ราษฎรทียากไร้ ยากจน จำนวน 1 ครัวเรือน กรณี นาย ทัศนีย์ ทานะเวช
บ้านเลขที่ 38 หมู่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 2,000 บาท และมอบชุดอุปโภค - โภค น้ำขุ่น
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ 2,000 บาท และมอบชุดอุปโภค - โภค

จังหวัดอุบลราชธานี

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯและแม่บ้านตำรวจ สภ.ร่องคำ ต้อนรับ นางกรรณิกา กองฉลาด
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธา

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์อัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) กรณี นายหนู จันทร์แจ่ม บ้านเลขที่ 73 ซอยเขื่อนธานี 1 ถนนเขื่อนธานี
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินบรรเทาทุกข์ 5,000 บาท พร้อมชุดอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุ อัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน กรณี นาย สมปอง รุจิโภชณ์ ณ อำเภอสำโรง โดยมีการมอบ
ชุดบรรเทาทุกข์ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบชุดบรรเทาทุกข์อัคคีภัย (เสียหายทั้งหลัง) กรณี นายธนชาติ กล้าเชี่ยว บ้านเลขที่ 54 23 ซอยสุขาสงเคราะห์ 11
ถนนสุขาสงเคราะห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินบรรเทาทุกข์ 3,000 บาท พร้อมชุดอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุ วาตภัย จำนวน 48 ครัวเรือน ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกและคณะฯ
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอยางตลาด ดังนี้
1.นางสมเพศ ภูบุญเติม บ้านเลขที่ 4 ม.8 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ สาเหตุเกิดไหม้ทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินสงเคราะห์
ครอบครัว จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด ผ้าห่ม 3 ผืน หม้อหุงข้าว 1 ใบ และพัดลม 1 เครื่อง โดยมีป้องกันและบรรเทา

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาด และคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้/พิการและผู้ สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1.นางสาววงค์ทอง พลเยี่ยม อายุ 53 ปี ผู้ป่วย มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 104 ม.2 ต.เนินนาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
2.นางสิมลี สมอน อายุ 76 ปี ผู้ป่วย มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 86 ม.8 ต.เนินนาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content