7

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
พนาศึกษา ยอดผู้บริจาคจำนวน 110 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จำนวน
7 ราย และได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 1,500 บาท สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย
ให้มีกำลังใจ สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ต่อไป

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จำนวน
2 ราย โรงเรียนปทุมราชวงศา  จำนวน 4 ราย  และโรงเรียนชานุมานวิทยาคม  1  ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่
นักเรียนและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้นักเรียนคนละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน โดยนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานทุกคน

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ทำการปกครอง อ.ชานุมาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตพื้นที่ อ.ชานุมาน จำนวน 2 ราย
รายที่ 1.นางประถม ดอกบัว 145 หมู่ 7 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สภาพบ้านถูกเพลิงไหม้ทั้งหลัง

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางวนิดา อัตฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ยากไร้ ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่
จากใจกาชาด ณ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย คือนางทองม้วน แดนประมูล อายุ 63 ปี เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและยากจน
และนายผอง พรสวัสดิ์ อาบุ 62 ปี ยากจนอาศัยอยู่คนเดีบว ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
ตามความเหมาะสม

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอดอนจาน เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้ง 18 อำเภอ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 151 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 11 ราย ในการออกหน่วย
บริการฯ ครัั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอดอนจาน เป็นอย่างดียิ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
และสมาชิกเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมราษฎรยากจน ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด ที่อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ครัวเรือน
คือ นายบุญเลิศ กรทิพย์ อายุ 51 ปี ไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองต้องเช่าเพื่ออยู่อาศัย อยู่กับภรรยาที่ป่วยและบุตร 2 คน และนายอำพร ภารกุล
อายุ 42 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ภรรยาอย่าร้าง ต้องเลี้ยงดูบุตร 3 คน  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกเหล่ากาชาด
ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ทีตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ครัวเรือน มีไหม้ทั้งหลัง 1 หลัง
และไหม้บางส่วน จำนวน 2 หลัง เหล่ากาชาดมอบเงินสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท พร้อมพัดลม, หม้อหุงข้าว, น้ำดื่ม,ข้าวสารและเครื่องอุปโภค
บริโภค ให้กับครอบครัวที่ประสบภัยดังกล่าวตามความเหมาะ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนนาจาน เพื่อมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงรายนางวาสนา พละสินธุ์
ที่ป่วยเป็นก้อนเนื้องอกในสมอง และเป็นเบาหวาน แขนขาอ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ณ บ้านโนนนาจาน ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เตียงสำหรับผู้ป่วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการบริจาคจากท่านเจ้าอาวาสวัดประชาพินิจ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมและสมาชิกเหล่ากาชาด ส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกำลังประสบความเดือนร้อนเนื่องจาก
ภัยหนาว ในเขต อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ
Syndicate content