7

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมสิ่งของและปัจจัย เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์
ให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานราชการ  เอกชน  ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธารว่มพลังกันในวันนี้เป็นอย่างดียิ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ขอกราบ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวพันแผ้ว วรรณโคตร บ้านเลขที่ 13 ม.2 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะยากจน
2.นางเสน พิกุลทอง(ทองปลิว) บ้านเลขที่ 21 ม.1 ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงและโรคเบาหวาน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเขาวง เพื่อจัดหา
โลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 202 ราย จำนวน
80,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย /อวัยวะ จำนวน 6 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมโรงเรียน
ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ยอดผู้บริจาคจำนวน 67 ราย 67 ยูนิต บริจาคอวัยวะ 6 ราย บริจาคดวงตา 6 ราย บริจาคร่างกาย 6 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” พร้อมด้วยผู้บริหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขามุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ในเขตอำเภอดงหลวง ร่วมบริจาคโลหิตด้วยได้ ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 44 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ณ หอประชุม
อำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 303 ราย บริจาคอวัยวะ และดวงตาจำนวน 2 ราย

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบนางสมถวิล ทวีสุข กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
อุบลราชธานีได้ปฏิบัติหน้าที่ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่อำเภอโพธิ์ไทรซึ่งมียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวน 318 คน และแจ้ง
ความจำนงบริจาค ดวงตา 5 คน อวัยวะ 7 คนและร่างกาย 4 คน

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาขาด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิก
เหล่ากาชาด ออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้โลหิตจำนวน 365 ราย ดวงตา อวัยวะ 2 ราย
และร่างกาย 3 ราย

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย แก่ นางอุดม แก้วม่วง บ้านเลขที่ 6 ม.4 ตำบลบุ่งหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 5000 บาท

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
ที่ปรึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย แก่ นางมัจฉา แก้วเหนือ บ้านเลขที่ 120 ม.8
ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบชุดอุปโภค-บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 3000 บาท

Syndicate content