7

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ประสลเหตุวาตภัย ณ อำเภอโพิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครอง
อำเภอโพธิ์ไทร สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการมอบ
ชุดบรรเทาทุกข์จากเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี แก่
1.นายต่อน พวงแก้ว บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 12.30 น. นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร
1.นางสมจิตร ทองกระเปราะ บ้านเลขที่ 55 หมู่ 9 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ต้องทำการล้างไต
ผ่านช่องท้องที่บ้าน มีสายตาพร่ามั่ว และปัญหาโรคเรื้อรังอื่นๆ ร่วมด้วยกับที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางผอง ราชชาลี อายุ 72 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน ผู้พิการมองไม่เห็น ไม่มีบ้านตัวเอง อาศัยอยู่กับบุตรสาว บ้านเลขที่ 27 ม.3 ต.สำราญใต้
อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสามชัย
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 119 ราย
จำนวนโลหิต 47,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย /อวัยวะ จำนวน 12 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ลานด้านข้างอาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 141 ราย 141 ยูนิต บริจาคดวงตา 5 ราย บริจาคอวัยวะ
5 ราย บริจาคร่างกาย 4 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ตามพันธสัญญา (MOU)
ของสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอร่องคำ ทั้งนี้เพื่อให้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความร่วมมือจากนายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ เป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากต้นไม้โค่นทับ จากเหตุวาตภัยเสียชีวิต 2 ครัวเรือน ในพื้นที่
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ ได้พบปะกับนายกเหล่ากาชาด/กรรมการและเจ้าหน้า พร้อมเยี่ยมชมอาคารคลังพัสดุ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
ตามพันธสัญญา (MOU) ของสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ ทั้งนี้เพื่อให้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการแก้ไข
ปัญหาจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับความร่วมมือจากนายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ และคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอสมเด็จ เป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ราย 79 จำนวน 31,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน
13 ราย /อวัยวะ จำนวน 13 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำแนวทางการปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ราย นางเวียงชัย นันธิวงค์ อายุ 60 ปี โดยมอบ
1.ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
2. เงินสด จำนวน 3,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content