7

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้
นางพัณพ์ลิฎา แก้วรัตน์ ภรรยานายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ณ บริเวณพุทธอุทยาน
พระมงคลมิ่งเมือง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคน รับ ” พร้อมด้วยนายอำเภอดอนตาล ส่วนราชการต่างๆ
ของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 101 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 30,300 ซีซี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสามชัย เพื่อจัดหาโลหิต
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 120 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ ร่มไทรทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะฯ ออกปฏิบัติภารกิจมอบชุดฟื้นฟูราษฎรในพื้นที่อำเภอกาฬสินธุ์ ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ประกอบด้วย
ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอนและชุดทำความสะอาดบ้านเรือน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 350 ครัวเรือน และชุมชน
จารุพัฒนา ตำบลกาฬสินธุ์ จำนวน 31 ครัวเรือน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนชุดฟื้นฟูจากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะฯ ออกปฏิบัติภารกิจมอบชุดฟื้นฟูราษฎรในพื้นที่อำเภอกาฬสินธุ์
ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ประกอบด้วยชุดเครื่องครัว และชุดทำความสะอาดบ้านเรือน ณ ตำบลโพนทอง จำนวน 90 ครัวเรือน ตำบลหลุบ
36 ครัวเรือน และตำบลลำพาน 18 ครัวเรือน รวม 155 ครัวเรือน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนชุดฟื้นฟูจากสถานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น . นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดฯ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ยากไร้/ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการกาฬสินธุ์แฮบปี้เนสโมเดล ‘คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
รายนาย มนัส ศรีอ่อน ซึ่งประสบอุบัติเหตุหกล้ม ศีระษะกระแทกพื้น หลังการผ่าตัดยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่บ้านเลขที่ 45

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมาย นางพัณพ์ลิฏา แก้วรัตน์
ภริยานายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาค 365 ราย บริจาคดวงตา 6 ราย
บริจาคอวัยวะ 6 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 2562 เวลา 08.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคน รับ” โดยมี
นาย บุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆของ

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด และคณะฯ ได้มอบเกียรติบัตรสภากาชาดไทย ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ แก่ครอบครัว ผู้เสียชีวิต
นางธัญวรัตน์ อ้อวิชัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้แก่ครอบครัวดังกล่าว ณ วัดป่ามงคลนิมิตร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตรจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด และคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 17 ครัวเรือน ณ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว

Syndicate content