7

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อสำรองโลหิตในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ การออกหน่วยบริการฯครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕๗ ราย คิดเป็น ๖๒,๘๐๐ ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน ๑๘ ราย โดยได้รับความ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน  หมู่ที่ ๕,๖ และ ๗ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน หมู่ที่ ๕,๖ และ ๗ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางขนิษฐา บูรณะกิจภิญโญ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยตรง ตลอดจนให้ส่วนราชการได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้อง

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ที่ปรึกษา กรรมการพร้อมสมาชิกฯ ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่
ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคโลหิตประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 65 ราย คิดเป็นปริมาณ 22750 ซี ซี. บริจาคดวงตา 2 ราย บริจาคอวัยวะ
2 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียน
ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ยอดผู้บริจาคจำนวน 68 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  มอบหมายให้นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก มอบชุดบรรเทาทุกข์พร้อมเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ณ อำเภอบุณฑริก

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม2561 นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกรรมการเเละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเเละสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวพลอยพรรณ ไสวรัตน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยนางศิริพร ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 1,000 บาท คุณแม่อมรรัตน์ ป้องหิน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
จำนวน 200 บาท และคุณแม่บวร เหล่าอยู่คง มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 200 บาท

จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางศิริพร ผ่องแผ้ว ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกรรมการเเละสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวพลอยพรรณ ไสลรัตน์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยนางศิริพร ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 1,000 บาท คุณแม่อมรรัตน์ ป้องหิน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
จำนวน 200 บาท และคุณแม่บวร เหล่าอยู่คง มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 200 บาท

จังหวัดมุกดาหาร

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.12 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจ ตัวแทนของโรงเรียน
คำชะอีวิทยาคาร และโรงเรียนมุกดาหาร ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน และการแสดงบนเวที ในประเภทจังหวัด To be Number One กลุ่มรักษา
มาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้แทน อบจ.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา
และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Sapphire 205 และห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จังหวัดมุกดาหาร
Syndicate content