6

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย นายชนาวุฒิ คุณวุฒิ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอโนนศิลา หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนชาวอำเภอโนนศิลา ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย คุณรัศมี ชาคริตานนท์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ราย นายชนะ โมระดา
อยู่บ้านเลขที่ ๕๓๐ บ้านป่าติ้ว หมู่ ๕ ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางอัจฉราณี พูลสง่า ปลัด อบต.วานรนิวาส ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.วานรนิวาส พร้อมสมาชิก อบต.วานรนิวาส ทีมบริการเครือข่ายสุขภาพจาก รพ.วานรนิวาส อสม. ร่วมเยี่ยมในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านปลาหลาย หมู่ ๗
ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔ ครัวเรือน โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๙ นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอวานรนิวาส ประธานพิธี นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร
นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ราย นางนาง มัชมลทน
อยู่บ้านเลขที่ ๙๓ บ้านโนนทับช้าง หมู่ ๘ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางขนิษฐา ชูกลิ่น ปลัด อบต.หนองแวงใต้

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นำโดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชดำริสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ วัดป่านาโพธิ์ อำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย โดย นายสุชน ภัยธิราช รอง ผวจ.นค. เป็นประธาน

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
นำโดย คุณทิพย์วรรณ นามพรม ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการและกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น, อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายวงศ์วริศ เหมียดไธสง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภออุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภออุบลรัตน์ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 16 ให้แก่ครอบครัว นายสมบัติ โชคลา

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่​ 9 สิงหาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
จังหวัดอุดรธานี จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 22 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 8,800 ซี.ซี.​ พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น กิ่งกาชาดอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วย นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านฝาง หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำอำเภอ ประชาชนชาวอำเภอบ้านฝาง ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 15 ให้แก่ครอบครัว นายพรม มาวัน และออกเยี่ยมพร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 31/1 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายชลิต วิเศษศิริ นายอำเภอสีชมพู หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ
ประชาชนชาวอำเภอสีชมพู ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 15 ให้แก่ครอบครัว นางโจม กวงเวียน ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม

จังหวัดขอนแก่น
Syndicate content