6

จังหวัดหนองบัวลำภู

นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางมัลลิกา เกษกุล นางตติยา ปอวิจิตกุล รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองบัวลำภู นางเอมอร กาฬไชย นางนงลักษณ์ พิลาสุทธิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมสัมนา โครงการ " ขับเคลื่อนงาน
ของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา " (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่่างวันที่ 11-12  กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร
สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยพันธสัญญา MOU แบ่งออกเป็น 4 ด้าน MOUด้านที่ 1 พันธกิจของเหล่ากาชาด 8 ประการ MOUด้านที่ 2 กิ่งกาชาดอำเภอ

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ที่ปรึกษาและกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิตจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 120 ราย

จังหวัดหนองบัวลำภู

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมพิธีมอบบ้านกิ่งกาชาดรวมใจอำเภอท่าบ่อ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่นางเตือนใจ ในจิตร และมอบเงินสดจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่
วงโปงลาง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ณ บ้านถนนห้าธันวา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ
ประธานพิธี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมี นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวุฒิ
นายอำเภอเต่างอย นางทิพย์สุดา จงถาวรวุฒิ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมรับบริจาคโลหิตและให้การตอนรับพร้อมอำนวย

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลวานรนิวาส ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี
นายรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาด และคณะกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาด
อำเภอวานรนิวาส นางกาญจนิศ โกษาแสง นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน นางนัยนา ยอดระบำ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและกรรมการ
สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบผ้าห่มกันหนาวของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ให้กับผู้ประสบภัยหนาว และขาดแคลนผ้าห่ม
กันหนาว ดังนี้
- เวลา 10.00 นาฬิกา มอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบ้านม่วง และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านม่วง

จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 93 ราย ดวงตา 3 ราย อวัยวะ 3 ราย

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านดุง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง ร่วมกิจกรรมออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอบ้านดุง มีผู้บริจาคโลหิต 174 ราย ได้โลหิต จำนวน 69,600 ซี.ซี.
ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 6 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง,16 ครั้ง
และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี //ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุม
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ มีผู้บริจาคโลหิต 122 ราย ได้โลหิต จำนวน  48,800  ซี.ซี.  ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 54 ราย อวัยวะ 47 ราย พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง,16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา  พุฒิชาติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ ลานเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีผู้บริจาคโลหิต 33 ราย ได้โลหิต จำนวน 13,200 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 1 ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง,16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content