6

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางฉัตรฤดี ไพฑูรย์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสกลนคร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางนันทนา เกิดจงรักษ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
1. เวลา 09.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ โครงการ 4 อาสาปลูกป่าประชารัฐ ปีที่ 4 ” ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสกลนคร

รจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางอารีวรรณ อุ่นเจริญ, นางเครือวัลย์ ชาญนุวงษ์, นางประสงค์ พวกพระลับ
นางชลนิภา โรจนธนาดล ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. รายนางสาววาสนา หนูแสน บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยเหล่ากาชาดมอบเงิน

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 173 บ้านหนองไฮ หมู่ 2 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ คณะทำงานตรวจประเมินคุณสมบัติผู้สมควร
ได้รับเฮือนกาชาด คณะทำงานที่ 1 ประกอบด้วย นางอารีวรรณ อุ่นเจริญ, นางเครือวัลย์ ชาญนุวงษ์, นางประสงค์ พวกพระลับ, นางชลนิภา โรจนธนาดล
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น รายนายสมใจ ทองสุข ผู้ยากไร้ขอรับเฮือนกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561

 จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 31 บ้านห้วยซ้อ หมู่ 9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ คณะทำงานตรวจประเมินคุณสมบัติผู้สมควร
ได้รับเฮือนกาชาด คณะทำงานที่ 1 ประกอบด้วย นางอารีวรรณ อุ่นเจริญ, นางเครือวัลย์ ชาญนุวงษ์, นางประสงค์ พวกพระลับ, นางชลนิภา โรจนธนาดล
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น รายนายถนอม สืบสี ผู้ยากไร้ขอรับเฮือนกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านเลขที่ 29 บ้านหนองไฮ หมู่ 6 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ คณะทำงานตรวจประเมินคุณสมบัติผู้สมควร
ได้รับเฮือนกาชาด คณะทำงานที่ 1 ประกอบด้วย นางอารีวรรณ อุ่นเจริญ, นางเครือวัลย์ ชาญนุวงษ์, นางประสงค์ พวกพระลับ, นางชลนิภา โรจนธนาดล
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น รายนายสนาม โทเกษ ผู้ยากไร้ขอรับเฮือนกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2561

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 1 ราย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 104 ราย ได้โลหิต จำนวน 41,600 ซีซี

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหิน
ตลาดศรีสง่าวิทยา ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรยากจน จำนวน 100 ถุง โดยมี
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฯ

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 177 ราย ได้รับโลหิต 70,800 ซี.ซี.

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 207 ราย ได้รับโลหิต 82,800 ซี.ซี.

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการ “ อบรมอาสาสมัคร สภากาชาดไทย (ด้านบริการโลหิต)
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ” ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ ตลอดจนการปฐมพยาบาล
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีอาสาสมัครสภากาชาดไทยจากทุกอำเภอเข้าร่วมอบรม จำนวน 220 คน
โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ณ ห้องประชุมณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์
จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู
Syndicate content