6

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางประสงค์ พวกพระลับ, นางมีนา ตริอริยสัจ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
จำนวน 1 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน ดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางประสงค์ พวกพระลับ, นางมีนา ตริอริยสัจ ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 109 ราย ได้โลหิต จำนวน 43,700 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และนางอุทุมพร พ่วงทิพากร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ / ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางบุษดี สุวรรณรัตน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เมืองเลย
บิ๊กโฮม จำกัด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 196 ยูนิต

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
คณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 5 ครอบครัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 157,000 บาท
ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ออกรับบริจาคโลหิต
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 30 ยูนิต

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเหตุเขื่อนเซเปียน
– เซน้ำน้อย ให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อนำเข้าบัญชี “ หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว ”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล หมายเลขบัญชี 067-0-12886-4 ต่อไป โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ ส. ทวีภัณฑ์สโตร์ ซุปเปอร์เซฟ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในโครงการ
“ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 200 ยูนิต โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 167 นิต และมีผู้ประสงค์
บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดเลย
Syndicate content