6

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางฉัตรฤดี ไพฑูรย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กรรมการ / ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
ร่วมมอบสิ่งของ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ตามโครงการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร ตามที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ.2560 ( ห้วงวันที่ 27 ก.ค.-ส.ค.60) เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้อำเภอโซ่พิสัย
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในเขตพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย จำนวน 1 ราย คือ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุริจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้
อำเภอปากคาด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในเขตพื้นที่อำเภอปากคาด จำนวน 1 ราย
คือ นางสาวกัญญารัตน์ พันธ์แก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้กรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์  นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัตน์ นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์
นางอารี นันทการณ์ ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1. รายนายทองจันทร์ สีไสว บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 8 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ความเสียหายทั้งหลัง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง
ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน เงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์ นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัตน์ นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางอารี นันทการณ์ ร่วมกับคลังเลือดกลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 80 ราย ได้โลหิต จำนวน

 จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ราย 1. น.ส. อารียา ศรีบุรินทร์ ชั้น ม.5 โรงเรียนนาด้วงวิทยา 2. ด.ญ.ไพลิน บันทอน
ชั้น ม.2 โรงเรียนนาด้วงวิทยา พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน คนละ 1,000 บาท และครื่องอุปโภค บริโภค  เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนดังกล่าว

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางบุษดี สุวรรณรัตน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย สนง.ปภ.จ.เลย พมจ.เลย ศูนย์ไร้ที่พึ่ง จ.เลย ที่ทำการปกครอง อ.ภูกระดึง และที่ทำการปกครอง อ.หนองหิน ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว
ผู้ประสบอัคคีภัย
1.นางเสต ลีเวียง บ้านเลขที่ 55 บ้านซำบ่าง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ ม.7
ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย พร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 คน และ ไม้เท้าสามขา

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้
นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 128 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 57,600 ซีซี

จังหวัดเลย

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
มีผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา จำนวน 1 ราย มีผู้บริจาคโลหิต รับเข็มที่ระลึกครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 350 ราย
ได้โลหิต 140,000 ซีซี

 จังหวัดสกลนคร
Syndicate content