6

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมี
นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอภูพาน พร้อมคณะ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย ผู้บริจาคโลหิต
ครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 202 ราย ได้โลหิตจำนวน 80,400 ซีซี

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 " วันรวมน้ำใจไทเลย ช่วยกาชาดจังหวัดเลย " ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ขอขอบพระคุณ
ชาวจังหวัดเลยที่มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ในการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้
นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 108 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 48,600 ซีซี

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางหลิ่ง บุดดา
อยู่บ้านเลขที่ 66/1 ม.9 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้
ที่จำเป็น แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 98 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 44,100 ซีซี และผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย
ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง
นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นพยานและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ส่งเสริมสาวเลยแก้มแดง ดูแลก่อนท้อง ป้องกันลูกพิการ จังหวัดเลย ณ โรงแรมเลยพาเลช โดยมีนายณัสวัสสร์ วิริยนภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธาน
และมีนายแพทย์ พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

จังหวัดเลย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ นาย ศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ไปให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เป็นเบื้องต้น บ้านนางครศรี สงค์ฆมัย อายุ ๗๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๓ หม่ ๖ บ้านสมสร้าง
ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาย ศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ได้มอบหมายให้
นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์ นางกำไล ปัสสุวรรณ นางสุวันแก้วดวงดี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
ป.อาวุโสท่าบ่อ และ พัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ ไปให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เป็นเบื้องต้น โดยมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
แก่ ตัวแทน รร. อนุบาลดวงรัตน์ที่ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค ๖๐ เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.

กิ่ิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางนิลวรรณ ทาบึงกาญจน์ นางกำไล ปัสสุวรรณ นางสุวัน แก้วดวงดี รองนายกกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกติดตามให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ นายสันติ นินทระ ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยรอง สุวัน แก้วดวงดี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

กิ่ิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
Syndicate content