6

จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๖.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดดอนแก้วบัวบาน ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน ๒๐ ถุง และผ้าห่ม จำนวน ๒๐ ผืน แก่ผู้ยากไร้ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางดรุณี ยาฟอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี /นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ///ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาล
บ้านเพียมิตภาพ 138 อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 105 ราย ได้โลหิต จำนวน 42,000 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา - ราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางดวงสุรีย์ ปทานนท์
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเพ็ญ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเพ็ญ จำนวน 3 หลัง 

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางดวงสุรีย์ ปทานนท์
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี นายอำเภอศรีธาตุ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอศรีธาตุ ที่บ้านนายบุญจันทร์ สีอ่อน หมู่ 7 บ้านป่าหวาย ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางดวงสุรีย์ ปทานนท์
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี /สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยม
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมือง /ที่บ้านนางรัศมี ดวงมาตพล หมู่ 8 ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เบื้องต้น

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี /นายอำเภอทุ่งฝนพร้อมด้วยคณะอาจารและนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ร่วมกิจกรรม
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ผู้บริจาคโลหิต 64 ราย ได้โลหิต จำนวน
25,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 15.00 นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
กรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขาสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 60 ราย ได้โลหิตจำนวน 24,000 ซีซี

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00–12.00 นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
กรรมการ/สมาชิก และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ ได้ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดโรคร้อน แจกจ่ายจากบริษัทรุ่งเรืองอินเตอร์ ให้ผู้มาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 11 ราย

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ  ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 167 ราย บริจาคดวงตา 7 ราย และบริจาคอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดหนองบัวลำภู
Syndicate content