6

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้ นางชนากานต์ บุตรสาระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นางอารี นันทการณ์ กรรมการเหล่ากาชาด
นางมันทนา อาจแก้ว กรรมการเหล่ากาชาด, นางอรนุช ศิริสวัสดิ์ กรรมการเหล่ากาชาด, นางทัศนีย์สร้างการนอก สมาชิกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยสมาชิก

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสกลนคร มอบหมาย กรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียน
ธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วย คณะอาจารย์
นักเรียน ให้การต้อนรับ รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 183 ราย ได้โลหิต 73,200 ซีซี

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬร่วมกับหน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลบึงกาฬและอำเภอปากคาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ณ หอประชุมอำเภอปากคาด โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 170 คน ผ่านการคัดกรอง จำนวน 130 คน ได้เลือด 130 ถุง จำนวนโลหิตที่ได้ 52,500 ซีซี

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.  นางนงลักษณ์  บุษยพรรณพงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอปากคาด ลงพื้นที่เยี่ยม
ให้กำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ในเขตพื้นที่อำเภอปากคาด จำนวน 2 ราย คือ นางสาวกัญญารัตน์ พันธ์แก่น
และเด็กชายกิตติพนธ์ เมืองแพน โรงเรียนหนองยองพิทยาคม อำเภอปากคาดโดยมอบเงินทุน 1,000 บาท/ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นตัวแทนรับมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 230 ตัว จากบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด โดยมีนางวิมลา ไตรทศาวิทย์ ผู้จัดการ
สำนักงานบริหารกลาง เป็นผู้มอบเสื้อกันหนาว ณ หอประชุมอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.50 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอปากคาด ลงพื้นที่เยี่ยม
ให้กำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ในเขตพื้นที่อำเภอปากคาด จำนวน 1 ราย คือ เด็กชายนพดล บุตรราช
โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อำเภอปากคาดโดยมอบเงินทุน 1,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ

จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.20 น. นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอปากคาด ลงพื้นที่
เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามผลการเรียนนักเรียนผู้รับทุนรัชกาลที่ 10 ในเขตพื้นที่อำเภอปากคาด จำนวน 1 ราย คือ นายสุทธิดล คล่องดีโรงเรียน
ปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาดโดยมอบเงินทุน 1,000 บาท พร้อมมอบ ถุงยังชีพ

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาด จ.เลย พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด เลขาธิการ
เหรัญญิกกาชาด จ.เลย ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ในเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมราชมณเทียร โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ กรุงเทพ

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้
นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 148 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 66,600 ซีซี

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบหมายให้
นางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 125 ยูนิต ได้ปริมาณโลหิต 56,250 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะจำนวน 2 ราย

จังหวัดเลย
Syndicate content