6

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและคณะกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาล
ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิจินตนา
นายอำเภอวาริชภูมิ นางจันทรพรรณ สัมฤทธิจินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมคณะร่วมให้การตอบรับและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 129 บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนกาชาด พร้อมด้วย กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น นายอำเภอชนบท, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลห้วยแก และประชาชนชาวอำเภอชนบท ร่วมมอบเฮือน

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางประสงค์ พวกพระลับ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 224 ราย ได้โลหิต จำนวน 89,600 ซี.ซี. ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางนันทรัตน์ ธัญญพืช
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี//พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 134 ราย ได้โลหิต จำนวน 53,600 ซี.ซี. ผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา 48 ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายศรัณศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่อำเภอท่าบ่อ
เพื่อมอบบ้านและของใช้จำเป็นตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตฯ ซึ่งอำเภอท่าบ่อได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จำนวน ๓ ราย ดังนี้ ๑. นายโอ เสมเพ็ง บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ ๕ บ้านพฤกษาหาร ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ๒. นางพุทธรัตน์ เอ็งอารยกุล บ้านเลขที่ ๑๒๙

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี
นายประพันธ์ สว่างศรี ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอพังโคน พร้อมคณะร่วมให้การตอบรับและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ได้มีการไฟฟ้า

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์, นางมันทนา อาจแก้ว, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางอารี นันทกาณ์ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์ จำนวน 1 ราย
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน ดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์,นางมันทนา อาจแก้ว, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางอารี นันทการณ์ ร่วมกับคลังเลือดกลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 156 ราย ได้โลหิต จำนวน 68,400 ซีซี

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นำทีมออกเยี่ยม
ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ตำบลหนองแวงและหนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน ๔ ราย โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือในเบื้องต้น ถุงยังชีพ อุปกรณ์ช่วยเดินและในรายนายรุ่งไพร สุโพธิ์ บ้านเลขที่ ๔๕ บ.ห้วยหินลาด ม.๒ ต.หนองแวง ได้วางแผนร่วมกับ
นายกเทศบาลต.หนองแวง กำนันตำบลหนองแวงในการต่อเติมห้องพักสำหรับผู้ป่วยให้เหมาะสมและสะดวกกับผู้ดูแลด้วย

จังหวัดสกลนคร
Syndicate content