6

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่  22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา  สระคูพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น, นายอำเภอ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
ตามโครงการ “ กาชาดห่วงใยมอบโอกาส ทางการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางนุชนาฎ เพชรสูงเนิน นางประสงค์ พวกพระลับ นางทัศนีย์ สร้างการนอก และนายบุญหลาย หวานเพราะ ออกเยี่ยม
และบรรเทาความเดือดร้อนราชฎรผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันทีj 18 เมษายน 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน นางประสงค์ พวกพระลับ นางทัศนีย์ สร้างการนอก และนายบุญหลาย หวานเพราะ ออกเยี่ยมบ้าน
และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย
1. รายนางประมวล แซงดานุช บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมอำเภอสีชมพู อำเภอชมพู จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ นางนุชนาฏ เพชรสูงเนิน นางประสงค์ พวกพระลับ นางทัศนีย์ สร้างการนอก
และนายบุญหลาย หวานเพราะ ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอสีชมพู ปรากฏว่า

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้
นางรุ่งทิวา กราบไกรแก้ว ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จังหวัดขอนแก่น ในโครงการ “ PEA ใส่ใจทุกชีวิต 10 ล้านซีซี ” เพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู เวลา 09.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 15:30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอยหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ปกครองอำเภอน้ำโสมและองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหยวก ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอน้ำโสม ณ บ้านโนนผางาม ตำบลบ้านหยวก
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหาย จำนวน 99 หลัง เบื้องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 99 ชุด

จังหวัดอุดรธานี

นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอศรีธาตุ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 123 ราย
ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 49,200 ซี.ซี. พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต ครบ​ 7​ ครั้ง​, 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 57 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 22,800 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
และอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 112 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 44,800 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
และอวัยวะ จำนวน 58 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง,16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 107 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 42,800 ซี.ซี. พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต
ให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง,16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content