5

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.นาง นิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้นางจารุวรรณ เวียงคำ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  อำเภอโกสุมพิสัย
มีผู้บริจาคโลหิต 257 ราย โลหิตจำนวน 102,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 13 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัย
เทคนิคคูเมือง " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๔๑ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๖,๓๐๐ ซี.ซี. ดวงตา จำนวน ๔๙ ราย และอวัยวะ จำนวน ๔๙ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย นายจำนง รถเพ็ชร ณ บ้านเลขที่ 165 หมู่ 4  ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เบื้องต้น
ได้หมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เงินจำนวน 3,000 บาท เป็นการช่วยเหลือ

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ ออกเยี่ยมบรรเทาทุกข์ราษฎร ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ดังนี้
(จุดที่ 1) เวลา 09.00 น. ออกเยี่ยมราษฎร ยากไร้และด้อยโอกาส ราย นาย จำลอง สมพร ภูมิบำเนาบ้านเลขที่ 9 หมู่ 8 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์  โดยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ คณะกรรมการ /สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเขวาสินรินทร์ได้โลหิต จำนวน 185 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางแก้วจิต มากปาน นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางดรุณี วัฒนมงคล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การประสานความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ลงพื้นที่มอบทุน
การศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่เด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ รายนายคณิต พรมวัน
จำนวน 9,375 บาท พร้อมชุดยังชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๖๓ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๒๕,๒๐๐ ซี.ซี. ดวงตา จำนวน ๔๕ ราย และอวัยวะ จำนวน ๔๕ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีเกทเทคโนโยี (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 159 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 130 ราย ผู้บริจาคฯ ไม่ได้
29 ราย ได้โลหิต 52,000 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นางนิศากร  นนทะโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่เด็กกำพร้า
ที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ รายเด็กชายสุรชัย โพนะรินทร์ จำนวน 4,375 บาท และมอบเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนและการดำรงชีพ จำนวน
2,000 บาท พร้อมชุดยังชีพ ณ โรงเรียนบ้านสระแคน ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
Syndicate content