5

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 2 คัน มอบนม
แก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงาน จำนวน 145 คน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ได้รับบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม จำนวน 1 ชุด

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ /สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอศรีณรงค์ได้โลหิตจำนวน 151 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาล
มหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 74 ราย จำนวนโลหิต
29,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ โดยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอชุมพลบุรี ได้โลหิต
จำนวน 270 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ /สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอสนม ได้โลหิตจำนวน 171 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
ครอบครัวนางพยอม เณรสุวรรณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 10 บ้านห้วยหินฝน ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต อาศัยอยู่ร่วมกัน 6 คน (พ่อ แม่ ลูก 4 คน)
เป็นผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย เสียหายทั้งหลัง สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคุณชุติมา ตั้งรัตน์คณะ
เจ้าของโครงการหมู่บ้านชุติมา มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการและสมาชิกฯ
ออกรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (นศท) มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 155 คน ได้โลหิต 93 ราย
คิดเป็นซีซี 37,200 ซีซี ไม่ผ่านคัดกรอง 62 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 95 ราย และบริจาคอวัยวะ 95 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษา
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอจัตุรัส จำนวน 158 ครอบครัว/ถุง

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 100 ชุด ดังนี้
1. มอบถุงยังแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ณ บ้านหัวสระ ม.10 ต.หัวทะเล อ. บำเหน็จณรงค์ จำนวน 40 ชุด
2. มอบถุงยังแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ณ วัดประชาสรรค์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จำนวน 60 ชุด

Syndicate content