5

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสมองราย ด.ช. อดิศักดิ์ สิงห์กิ่ง อายุ 3 ขวบ ซึ่งพิการ
ตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวน 2,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นายธนสุนทร สว่างสาลี ช่วยเหลือเป็นเงิน 2,000 บาทเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 28/2 บ้านคลองเตย ม. 5 ต.สะแกราช

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ราย น.ส.วรรณา ไชยกุล อายุ 22 ปี ซึ่งมีความพิการทางร่างกาย
และสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอาศัยอยู่บ้านพักที่สภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวน
3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมี นายอำเภอวังน้ำเขียว นายอภิชาติ ธนะมัย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ยาตร์ จำกัด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 60 ราย ผู้บริจาคฯ ที่ได้ 39 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้
21 ราย ได้โลหิต 15,600 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมโครงการ " เสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 100 ชุด โดยมีนายจรัสชัย โชคเรื่องสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองกี่
ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน ๒๐๙ ราย สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน ๑๔๔ ราย ปฏิเสธผู้บริจาคโลหิต
เนื่องจากโลหิตจาง จำนวน ๔๔ ราย และความดันโลหิตผิดปกติ จำนวน ๒๑ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๕๗,๖๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางอรพิน ไกรรณภูมิ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (บ้านกาชาดเกื้อการุณย์) ณ อำเภอหนองหงส์ จำนวน ๔ หลัง รวมงบประมาณ
๒๔๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางอรพิน ไกรรณภูมิ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (บ้านกาชาดเกื้อการุณย์) ณ อำเภอหนองกี่ จำนวน ๒ หลัง รวมงบประมาณ
๒๔๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางอรชร คนชุม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (บ้านกาชาดเกื้อการุณย์) ณ อำเภอนางรอง จำนวน ๗ หลัง รวมงบประมาณ
๓๖๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน ๗๖ ราย สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน
๔๘ ราย ปฏิเสธผู้บริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตจาง จำนวน ๔ ราย และความดันโลหิตผิดปกติ จำนวน ๒๔ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๙,๒๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน ๑๗๔ ราย สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน ๑๒๔ ราย
ปฏิเสธผู้บริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตจาง จำนวน ๓๒ ราย และความดันโลหิตผิดปกติ จำนวน ๑๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๔๙,๖๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดบุรีรัมย์
Syndicate content