5

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
สำเภาลูน หมู่ที่ 2 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์มอบรถจักรยานแก่เด็กนักเรียนยากจน จำนวน 2 คัน
มอบนมแก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงาน จำนวน 336 คน มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 100 ชุด และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับบ้านธารน้ำใจฯ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางพรพิมล น้อยผาง รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกเยี่ยมผู้ประสบ วาตภัย ดังนี้
จุดที่ 1 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 ครัวเรือน
จุดที่ 2 เวลา 15.30 น. ณ บ้านเซียงซิน หมู่ที่ 7 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 12 ครัวเรือน

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 168 คน ได้โลหิต 116 ราย
คิดเป็นโลหิต 46,400 ซีซี ไม่ผ่านคัดกรอง 52 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย บริจาคอวัยวะ 4 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ ออกเยี่ยมผู้ประสบ วาตภัย ดังนี้ - จุดที่ 1 ณ บ้านกุดงิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เสียหาย จำนวน25 ครัวเรือน

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอรัตนบุรี ได้โลหิตจำนวน 160 ราย ได้ดวงตาจำนวน 2 ราย ได้อวัยวะจำนวน 2 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม(จังหวัดเคลื่อนที่)
ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี เหล่ากาชาดฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ดังนี้
(1) เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ ให้แก่นางสาวบาหยัน ธรรมวิยศ 170 หมู่ที่ 6 ต.เขือน อ.โกสุมพิสัย
(2) เหล่ากาชาดฯ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ดังนี้

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กรรมการและสมาชิกกาชาดอำเภอเชียงยืน ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ
กาชาดร่วมใจซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และราษฎรยากจน ประจำปี 2560 รายนางพิกุล สิมลี บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 14
ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน และมอบชุดธารน้ำใจ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติภารกิจ
ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ ดังนี้
1. ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ หมู่ 5 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรผู้ร่วมโครงการฯ
จำนวน 100 ชุด
2. เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 2 ราย ดังนี้

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 239 คน ได้โลหิต 149 ราย
คิดเป็นโลหิต 59,600 ซีซี ไม่ผ่านคัดกรอง 90 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย บริจาคอวัยวะ 6 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
Syndicate content