5

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ กรณี นายสืบศักดิ์ สุวรรณา ร้องขอความช่วยเหลือไปยังสำนักบรรณาธิการไทยรัฐทีวี ข้อเท็จจริง ดังนี้
1. นายสืบศักดิ์. สุวรรณา อายุ 58 ปี อาศัยอยู่เลขที่ 1 ม.19 บ้านโนนสะอาด ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2. ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพี่สาว (เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสะอาด) บิดา (เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว) และหลานชาย (ลูกพี่สาว)

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับ ณ อำเภอชุมพวง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 245 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 207 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 38 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
มอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ป่วย/ผู้พิการ และผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 3 ราย และสตรี
ตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 1 ราย โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
มอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 2 ราย และสตรีตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด
ตามโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 2 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์ รายละ
2,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
มอบเงิน และสิ่งของ ให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอเนินสง่า จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวนุจนีย์ อยู่ปาน (ผู้พิการทางสติปัญญา) อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 17 ม.4 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
2. นายบุญเหลือ คณะขาม (ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว) อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 8 ม. 4 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์
จากนางสาวรัชนี แก้วคำ และครอบครัว ณ บริเวณทางขึ้นศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยสภาพข้อเท็จจริงนางสาวรัชนีมีปัญหาสุขภาพด้านดวงตา
ข้างซ้ายมีก้อนเนื้องอกมาจากดวงตา มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ทำให้มีอาการปวดตา มีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลา ตาไม่สามารถ
สู้แสงจ้าได้ โดยมารดา และพี่ชาย ให้การว่านางสาวรัชนี มีก้อนเนื้องอกที่ดวงตาตั้งแต่กำเนิด แต่ก้อนเนื้อมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆตามอายุจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นางมาลัยวัลย์ นันทะริด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือด
โรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 191 ราย ได้โลหิต จำนวน76 ,400 ซีซี มีผู้บริจาค
ดวงตา 19 รายและอวัยวะ จำนวน 18 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ ได้ออกเยี่ยมบรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัย
ในเขตพื้อนที่อำเภอลำปลายมาศ ๑.บรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จำนวน ๑๗ ราย พร้อมมอบ
ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑๗ ราย ๒.บรรเทาทุกผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด ๒๒๓ ราย  ได้รับโลหิตรวมทั้งหมด ๘๙,๒๐๐ ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา ๒๖ ราย และอวัยวะ ๒๖ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด ๖๕ ราย ได้รับโลหิตรวมทั้งหมด ๒๖,๐๐๐ ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา ๑๐๓ ราย และอวัยวะ ๑๐๓ ราย

จังหวัดบุรีรัมย์
Syndicate content