5

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า ได้โลหิตจำนวน 104 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 20 ราย
และบริจาคอวัยวะ 20 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างสรรพสินค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์
สาขาชัยภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ธกส ชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ได้โลหิตจำนวน 44 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 18 ราย
และบริจาคอวัยวะ 18 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้โลหิตจำนวน 27 ยูนิต
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 8 ราย และบริจาคอวัยวะ 8 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
นางรัชนก อรรคบุตร ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ภริยา นายอำเภอภูสิงห์ และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบเงิน ถุงยังชีพ ผ้าห่ม มุ้ง
เสื่อน้ำมันและชุดเครื่องครัว ให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ราย และผู้ยากไร้จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอ ภูสิงห์ ดังนี้
1.ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย ราย นายสัก ผลแก้ว บ้านเลขที่ 12 ม.6 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองบุญมาก มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 182 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 157 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ สร้างเสริมความจงรักภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ” (จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอขามสะแกแสง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 142 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 112 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาด
อำเภอห้วยราช นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมเป็นเกียรติให้ความรู้ เพื่อเพิ่มจิตอาสาบริจาคโลหิตในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ อำเภอกระสัง มีผู้ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 247 ราย
พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 247 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
นางสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์
ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 79 ราย ได้รับโลหิตรวมทั้งหมด
31,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย และอวัยวะ 2 ราย

จังหวัดบุรีรัมย์
Syndicate content