5

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางชุติกาญจน์ ขุ่มด้วง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ที่ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ (ต่อเนื่อง)
ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมจุมภฏ 2 และ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินี ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและห้องประชุมมณเฑียร
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกิ่งกาชาดอำเภอที่จัดตั้งใหม่ จำนวน 3 แห่ง

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ และให้ความอบอุ่น เสมือนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพจำนวน 12 คน ดังนี้
1. โรงเรียนประสานวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 8 คน

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม​ 2562 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่า​กาชาด
​จังหวัด​สุรินทร์​ มอบหมาย​ให้นางพรพิมล​ น้อยผาง​ รอง​นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สุรินทร์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
​ ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียน​สิริธร หอประชุมโรงเรียน​สิรินธร​ ได้โลหิตจำนวน 158 ราย ได้ดวงตาจำนวน​ 4 ราย ได้อวัยวะจำนวน 3 ราย​ ​โดยมี

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา ให้กำลังใจ และให้ความอบอุ่น เสมือนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน/ นักศึกษา
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จำนวน 1 คน 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม​ 2562 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์​ มอบหมายให้นายธีรพล​ สกุล​รักษ์​ นายอำเภอศีขรภูมิ​ และนาง​สลัก​จิต​ สกุลรักษ์​ ภรรยา​นาย​อำเภอ​ศีขรภูมิ​/ที่​ปรึกษา​เหล่ากาชาด​
จังหวัด​สุรินทร์​พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์​ ออกรับบริจาคโลหิตอำเภอ​ศีขรภูมิ​ ณ หอประชุมอำเภอ​ศีขรภูมิ​ ได้โลหิต

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 9​ มกราคม​ 2562 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์​ มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์​ ออกรับบริจาคโลหิตโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์​ ณ หอประชุม
โรงเรียน​จอมพระ​ประชา​สรรค์​ ได้โลหิตจำนวน 96 ราย ได้ดวงตาจำนวน​ 8 ราย ได้อวัยวะจำนวน 6 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.  เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์​ มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์​ ออกรับบริจาคโลหิตอำเภอกาบเชิง ณ หอประชุมอำเภอกาบเชิง​
ได้โลหิตจำนวน 182 ราย ได้ดวงตาจำนวน 6 ราย ได้อวัยวะจำนวน 6 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ กงจักร ผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอปราสาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคง
ของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และ โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ เพื่อติดตามอาการ

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนอมรินนทราวารี
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาด จังหวัดสุรินทร์มอบรถจักรยานให้นักเรียน จำนวน 2 คัน และถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาล
รวมแพทย์สุรินทร์  โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ โดยนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย นางกนกกาญจน์ วิเศษวงษา นางสิริยากร ศรีทะโร
นางเง็กเจ่ง ปัญญางาม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี

จังหวัดสุรินทร์
Syndicate content