5

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้มอบผ้าห่มจำนวน 120 ผืน และไอศกรีมให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ทีมเวร
คุณศิริลักษณ์ อุบลพงษ์. ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอเบญจลักษ์ โดยมีว่าที่ร.ต.สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน

จังหวัดศรีสะเกษ

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด รองนายกกิ่ง/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 15 ราย ณ โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายนพ พงศ์ผลาดิสัย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ได้ออกเยี่ยมบ้านราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ที่ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอโนนคูณจำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อสอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการรับความช่วย เหลือตามโครงการ
กาชาดเยี่ยมบ้าน ประจำปี 2562 โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอโนนคูณ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ได้มอบหมายให้
นางสาวธนัญญา เกียรติสุรนนท์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ณ บริษัท. ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด โดยมีนายศรีวรรณ. เกียรติสุรนนท์ ประธานบริษัท. ศรีสะเกษกิจเจริญไทย จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้หน่วยงานราชการ พนักงานบริษัท สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัด​ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​/ประธาน​ชมรม​แม่บ้าน​มหาดไทย​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมด้วยนายวิบูลย์​ กิ่ง​สุวรรณ​ นายอำเภอ​น้ำเกลี้ยง​ และคณะ ร่วมมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนผู้ยากไร้​/ด้อยโอกาส​ ที่มีบ้านอยู่ไม่ไกล
จากสถาน​ศึก​ษา เพื่อใช้เป็นพาหนะ​เดินทางไปเรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พึ่งพา​ตนเอง​ ณ หอประชุมอำเภอน้ำเกลี้ยง​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​

จังหวัด​ศรีสะเกษ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาด
อำเภอด่านขุนทด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมมอบเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือนักกีฬาโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ณ สนามฟุตบอลมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและมอบสิ่งของแก่ผู้บริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 321 ราย ผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง 47 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 274 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 27 ราย เพื่อสังคมสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง
และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนนักเรียน ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด. ณ ห้องประชุม เสริมเกษ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการมอบทุนการศึกษาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ
Syndicate content