5

กิ่งกาชาดอำเภอกระสัง

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง ประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอกระสัง
และนางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง ร่วมออกเยี่ยมและบรรเทาทุกข์ราษฎรในพื้นที่
อำเภอกระสัง จำนวน 2 ราย ดังนี้
(รายที่ 1) นายสนิท นวลพริ้ง ราษฎรหมู่ที่ 10 ต.บ้านปรือ ประสบเหตุอัคคีภัย
(รายที่ 2) นางสาวพรรณปพร เก่งรัมย์ ราษฎรหมู่ที่ 10 ต.สูงเนิน ประสบเหตุวาตภัย
ทั้งนี้  กิ่งกาชาดอำเภอกระสังได้มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ประสบภัยในแต่ละราย

จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยกรรมการละสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ให้กับนักเรียนทุนสึนามิ จำนวน 3 รายดังนี้
(1) เด็กชายสุรชัย โพนะรินทร์ จำนวน 4,375 บาท
(2) นางสาวเกศรา ประนัดถานัง จำนวน 6,250 บาท
(3) นายคณิต พรมวัน จำนวน 9,375 บาท
นายกเหล่ากาชาดฯได้กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนทุน ณ เวทีงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2562 สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางปรียา ศรประสิทธิ์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ , นายวิรุณ คำแหง นายอำเภอแกดำ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจิตอาสา
904 ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย รายนางจุลลา ศรีเคนขันธ์ บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 4 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มค. บ้านเรือนได้รับเสียหาย
เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ 1 ชุด และเครื่องอุปโภค เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางปรียา ศรประสิทธิ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ครั้งที่ 1/2562
โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตำบลนาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นาง มาลัยวัลย์ นันทะริด
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกรับโลหิต ณ กองกิจการ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 63 ราย ได้โลหิต จำนวน 25,200 ซีซี บริจาคดวงตา 22 รายและอวัยวะ 20 ราย

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางพรพิมล น้อยผาง รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราสาท อำเภอชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี อำเภอสำโรงทาบ อำเภอกาบเชิง
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด/ กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ครั้งที่ 1/2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 จังหวัด
ประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และนครราชสีมา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน และสิ่งของ แก่ผู้ป่วย/ผู้พิการ ผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน สตรีตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดตามโครงการมหัศจรรย์
1,000 วันแรกแห่งชีวิต ในเขตพื้นตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ราย และตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จำนวน 3 ราย
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส ได้โลหิตจำนวน 93 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย และบริจาคอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของ แก่ผู้ป่วย/ผู้พิการ ผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน สตรีตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิดตามโครงการมหัศจรรย์
1,000 วันแรกแห่งชีวิต ในเขตพื้นตำบลห้วยยาง และตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงิน
สงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงิน และสิ่งของ แก่ผู้ป่วย/ผู้พิการ ผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน สตรีตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิด
ตามโครงการมหัศจรรย์1,000 วันแรกแห่งชีวิต ในเขตพื้นที่ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ราย โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น

จังหวัดชัยภูมิ
Syndicate content