4

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบ ด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมคำพลอย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและนายสุชาติ
ราษฏร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ รายนายสวัสดิ์ หอมสุด อายุ 84 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งป่วยเป็นเนื้องอกปมประสาทหู บริเวณก้านสมอง และความดันโลหิตสูง ได้รับการรักษา

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เยี่ยมและให้กำลังใจนายสมศักดิ์ เกตพันธุ์ อยู่บ้านเลขที่ 283 หมู่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย โดยมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 - ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในหมู่บ้านคั่นกระได หมู่ 2 ต.อ่าวน้อย พร้อมมอบเงินเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น
จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการจัดงาน " วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปี 2561 " ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย
นายธีรพันธ์ นันทกิจ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ
จำนวน 300 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์ฝกตกหนักและน้ำท่วมฉับพลับจำนวนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2561 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 3 ประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนเกษตรกันทราราม ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุในโครงการ
" โลกสดใส วัยสูงอายุ " จำนวน 500 อัน ตรงกับพันธกิจของสภากาชาดไทย ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นำสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน เยี่ยมคนไข้
คือ นางแอ๋ว นุชเนตร ราษฎร์เทศบาลเมืองหัวหิน ป่วยเป็นคนบกพร่องทางร่างกาย จำนวน 1 ราย
- โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด
- เงินประมาณครบเดือนร้อน จำนวน 2,000 บาท
พร้อมกับอวยพรให้ผู้ป่วยหายโรคภัย เร็วๆ

กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน
Syndicate content