4

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 308 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 230 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 78 ราย ได้โลหิต 92,000 ซีซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว.
จังหวัดพชรบุรี โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าห่มเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ ยากไร้ ณ ม.3 บ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560  เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานทุกภาคส่วน
ร่วมกันออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ในการนี้ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสุดใจ เครือวณิชยธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์
รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นางสาวสุดใจ เครือวณิชยธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอหัวหิน ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบถุงยังขีพและเงินสนับสนุนบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหัวนา
ชุมชนบ่อนไก่ ขุมชนเขตตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ได้มอบหมายให้นางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ รองนายก
กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ร่วมกับ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สาธารณสุขอำเภอหัวหิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 5 ราย
1. นายสมโภชน์ ศิริจิตร
2. นางนวม ม่วงไหมทอง
3. นางพะเยาว์ แถมมี
4. นายประชุม น้อยวิจิตร
5. นางเจ้ถะ เวนะ

กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับนายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์
นายอำเภอหัวหิน/นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอหัวหิน และ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมออกหน่วยโครงการ  " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
ณ โรงเรียนบ้านหนองขอน และ อนุบาลหัวหิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
เยี่ยมติดตามคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่อำเภอทองผาภูมิ
จำนวน 4 ราย คือ
1. ดญ. ซอเลทู (ไม่มีนามสกุล) ต.ห้วยเขย่ง โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน
2. ดญ.ปพิชญา แก้วแท้ ต.ห้วยเขย่ง ภาวะหลอดเลือดหัวใจไปเลี้ยงปอดผิดปกติ
3. ด.ช.วิหค(ไม่มีนามสกุล) ต.ก้วยเขย่ง ลำไส้โป่งพองแต่กำเนิด

จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ บริษัท ยงเฮ้าท์ ตำบลวังสารภี
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน 2560 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล และจิตอาสากาชาดในพื้นที่ ร่วมออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ของ นางสำราญ ศักดิ์คำ
ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5,000 บาท
และของใช้จำเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์

Syndicate content