4

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมหัวหน้า
ส่วนราชการ และคณะ ออกหน่วยบริการโครงการ “ เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 243 อัน และร่วมเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายชยาวุธ จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอโพธาราม จำนวน 1 ราย คือนายวิเชียร อินทร์จันทร์
อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ 3 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพ้ันธ์ 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี แพทย์พอ.สว.จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายกองค์การบริหารตำบลหนองโสน และคณะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหญิงวรรวิศา ชัยณรงค์
และครอบครัว ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้เคยอุปการะ แต่ต่อมาปู่ของเด็กได้รับเด็กกลับไปอุปการะเลี้ยงดูเอง
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 52 ราย อวัยวะ 58 ราย และร่างกาย 76 ราย พร้อมทั้งกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาดในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562
โดยได้ออกสลากกาชาดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลางงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ Spirit of Young Blood Donors 2019 สนับสนุนโดยเครือเจริญภาคภัณฑ์ “ ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่ ”
ตอน 15 ปี ICT มีแต่ให้ โดยมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 - มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ และเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินการจัดโครงการ "แว่นตาเพื่อน้อง" ณ หอประชุมอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางฐิตินันท์ เจริญอาจ รองนายกเหล่ากาชาด เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการบริหาร

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นายอภิเดช ชุมศรี อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109 ม.4 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้พิการทางการได้ยินและป่วยเป็นโรคมะเร็งลำคอ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “ วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปี 2562 ” ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า) ในการนี้ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ประชาชน เพื่อใช้ออกรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมของร้านกาชาดพาโชค

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. โดยนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอยและนางพวงพยอม ศรีสันต์ นายกกิ่งกาชาด
อำเภอบ่อพลอย พร้อมด้วยกรรมการกิ่งกาชาด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) และเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาท)
แก่ราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านทั้งหลัง) จำนวน 1 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น

Syndicate content