4

จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดโครงการ
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมีนางสรินยา สิงห์ธวัช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดเพชรบุรี

นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด จุดประกายกาชาด
และการปฐมพยาบาล” ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน ให้กับอาสายุวกาชาด
ซึ่งจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และได้รับเกียรติจากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิถุนายน ประจำปี 2562 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานด้านป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นำโดย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรี ออกไปให้บริการ
ด้านการแพทย์ เพื่อดูแลบรรเทาทุกข์ และการรักษาพยาบาล ในพื้นที่ทุรกันดาร ณ วัดปากลัด ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลมโดยมีนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. หัวหน้าส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน
และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 20 ผืน และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 8 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรีและคณะ นายอำเภอเขาย้อยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะ ออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
โดยมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 50 ชุด พร้อมจัดบริการแจกแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ จำนวน 305 อันและร่วมเยี่ยมผู้ป่วย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
และคณะ พร้อมด้วย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี เข้าพบ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และความร่วมมือ
ระหว่าง เหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content