4

จังหวัดเพชรบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดอบรม “ หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ” แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำตำบล และอาสาสมัครกู้ภัยของจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
และนายสุชาติ ราษฏร์ดุษดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ รายนางสำรวม ช่อพะยอม อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 392 หมู่ที่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม
ระยะสุดท้าย โดยมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวันวิสาข์ พร้อมเพรียง กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง ออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอัคคีภัย นางสะอาด เกษมณี
อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 208/1 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสดจำนวน 5,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางวันวิสาข์ พร้อมเพรียง กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง ออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน
นางทองสุข ทองเฟื่อง อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 97 ม.5 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมอบเงินสด จำนวน 5,000 บาท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกหน่วยโครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (จังหวัดเคลื่อนที่)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กาชาดอำเภอบางสะพาน ร่วมแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ ในโครงการ " โลกสดใส

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาดฯ เป็นผู้แทนนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด
อำเภอบางสะพาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 ราย รายแรก พื้นที่ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย เด็กหญิงปุณรวีย์ ยางเลย
อายุ 3 เดือน ป่วยเป็นโรคหลอดลมตีบตั้งแต่กำเนิด ต้องเข้ารับการอย่างต่อเนื่อง เหล่ากาชาดจังหวัดได้อนุเคราะห์ค่าเดินทางจำนวน 1500 บาท

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นางดารณี โพธิรัชต์ อยู่บ้านเลขที่ 686 หมู่ 3
หมู่บ้านหนองปลายทาง ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในการนี้ ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เป็นผู้รับผิดชอบรับส่งผู้ป่วยทุกครั้งเมื่อมีการตรวจนัดที่โรงพยาบาลหัวหิน และได้มอบถุงยังชีพ

จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี
พร้อมกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ลงทะเบียนคนจน ในพื้นที่หมู่ 1 จำนวน 150 ราย ณ ศาลาประชาชนคม
ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง และเวลา 11.00 น. ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่ ต.สวนผึ้ง จำนวน 2 ราย
และ พื้นที่ ต.ตะนาวศรี จำนวน 6 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องเกาะหลัก
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับเหล่ากาชาด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางปวีณ์ริศา เกิดสม
รองนายกเหล่ากาชาดฯ เป็นผู้แทนนำคณะกรรมการและสมาชิกร่วมออกหน่วย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 55 ราย  ได้ปริมาณโลหิต 24,450 ซีซี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 กองบิน 5 ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการนี้ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 นางนิรมล รัฐพร ประธานแม่บ้าน
ทหารอากาศกองบิน 5 ร่วมนำ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 5 ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Syndicate content