3

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบอาหารว่างและชุดสุขภาพฟันดีประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ
ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรม โครงการ  " สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี "  ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ซึ่งในวันนี้

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 187 ราย ได้โลหิตจำนวน 143 ราย/ยูนิต คิดเป็น 64,350 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 12 ราย อวัยวะ 13 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. วัดอรัญญไพศรี หมู่ที่ 5 ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษา/เงินช่วยเหลือ
แก่เด็กนักเรียนยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ
2,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 50 ชุด ตามโครงการ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบอาหารว่างและชุดสุขภาพฟันดีประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ
ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรม โครงการ " สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี " ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ซึ่งในวันนี้
ได้ให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสจำนวน 214 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้นำท้องถิ่น
และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัยรายนายบุญทำ ถามานิ อยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง
อำเภอกบินทร์บุรี โดยบ้านมีความเสียหายจากไฟไหม้ทั้งหมด  ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
ได้รับแจ้งจากอำเภอสัตหีบว่าเด็กหญิงกันยพัชร คำศิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562
ทำให้กระดูกหัวเข่าร้าวในขณะการรักษาแผลเกิดการติดเชื้อบริเวณหัวเข่า ทำให้เกิดอาการบวมขั้นรุนแรง ไม่สามารถเดินได้ ปัจจุบันนอนพักรักษาตัว

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
ส่วนราชการ สาธารณะสุข เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 ในพื้นที่ ต.สัตหีบ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ และถุงยังชีพ จำนวน 7 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ในไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 สรุปรายงานการใช้จ่าย คัดเลือกสถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ภาค 3 ครั้งที่ 3/2562 พร้อมติดตามงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เหรัญญิก ผู้ช่วยเลขานุการและกรรมการ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา  09.00  น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จิตอาสาและอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมจัดเตรียม
ชุดดูแลสุขภาพฟัน จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และด้อยโอกาส ที่มีปัญหาสุขภาพฟัน เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 47 ราย ได้โลหิตจำนวน 36 ราย/ยูนิต คิดเป็น 16,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content