3

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. บจก.ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์  โปรดักส์ (ประเทศไทย) อ.กบินทร์บุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 133 ราย คิดเป็น 50,850 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย อวัยวะ 6 ราย และร่างกาย 4 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. บจก.โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาค
โลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 68 ราย คิดเป็น 30,600 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
2 ราย และอวัยวะ 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของ บจก.โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นอย่างดี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง ให้แก่
1) นางปรานอม แสนรัมย์ หมู่ 4 ตำบลวัดสุวรรณ
2) นางละมัย กำแพงเพชร หมู่ 4 ตำบลพลวงทอง
3) นายพร อุดร หมู่ 8 ตำบลบ่อทอง
4) นางบุญเลือน ขาวเหลือง หมู่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่อำเภอพานทอง จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) นางสาวแสวง ศรีแก้ว หมู่ 3 ตำบลหน้าประดู่
2) นางอำภรณ์ สมหวัง หมู่ 7 ตำบลพานทอง
และในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) นางสาวรุ่งทิพย์ ขจัดทุกข์ หมู่ 6 ตำบลนาป่า

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.  นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายภาคการศึกษาจังหวัดระยอง (สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย) โดยมีนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ #และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการ
สำนักงานยุวกาชาด ร่วมบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาด/ ภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน

จังหวัดระยอง

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ื 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้พิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทน
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และตัวแทนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. รพ.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส
ในโรงพยาบาลถิ่นทุรกันดาร พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส จำนวน  10  ราย ในการนี้นางสาวจิรภา ทองศิริ
นายอำเภอศรีมโหสถ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย คิดเป็น 39,600 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย
อวัยวะ 1 ราย และร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนางสาวจิราภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมโหสถ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รพ.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมายให้นางศุทธิกานต์ วงสถิตจิรกุลกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงเยี่ยมติดตามอาการและให้กำลังใจนางบัวหรั่น แช่มชื่น
ผู้ป่วยโรคตาเป็นต้อและอาการพิษสุราเรื้อรัง

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. รพ.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส
ในโรงพยาบาลถิ่นทุรกันดาร พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ในการนี้นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล
นายอำเภอประจันตคาม เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content