3

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  หอประชุมอำเภอประจันตคาม อ.ประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้
มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 214 ราย ได้โลหิตจำนวน 162 ราย/ยูนิต คิดเป็น 72,900 ซีซี แสดงความจำนงบริจาค

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง โดยพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต และมอบเข็มที่ระลึก ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 57 คน ได้โลหิตจำนวน 25,350 ซีซี

จังหวัดระยอง

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 ราย ได้โลหิตจำนวน 109 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 49,050 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 2 ราย และอุทิศร่างกาย 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายนรเสฏฐ ศรีตะพัสโส

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมหาโพธิ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหาย
ประสบเหตุอัคคีภัยจำนวน 2 ราย คือ

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. อาคารสุริยะบูรพา กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 112 ราย ได้โลหิตจำนวน 62 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 27,900 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 2 ราย และอุทิศร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท คูโบต้า เอ็นจิ้น (ไทยแลนด์) จำกัด ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 44 ราย
ได้โลหิตจำนวน 34 ราย/ยูนิต คิดเป็น 15,300 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย และอุทิศร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมโหสถ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎร
เสียหายประสบเหตุอัคคีภัยรายนายเพิ่ม ปานเฟื่อง บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่
เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัยรายนางรัตนา แสงสุข บ้านเลขที่ 60/618 หมู่ที่ 2 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมโหสถ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหาย
ประสบเหตุอัคคีภัยรายนายเพิ่ม ปานเฟื่อง บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอบ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 76 ราย ได้โลหิตจำนวน 57 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 25,650 ซีซี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content