3

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และสมาชิกกาชาดอำเภอบ้านบึง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 20 ราย ตามโครงการ
“ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ปลัดอำเภอ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่  10  กุมภาพันธ์  2562 ลานหน้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาส
ในชนบทของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 24 ราย ตามโครงการกำลังใจแก่เด็กยากไร้ในชนบทของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี
งบประมาณ 2562

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียรสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมโครงการ “ การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัด ตามพันธสัญญา ” ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ศึกษาธิการ จังหวัดปราจีนบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเยาวชน
ในจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ของกาชาด เป็นผู้มีความตระหนักในการเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย และมีแนวทางในการ

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. บ้านเลขที่ 119 ม.4 ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้แทนฝ่ายทหาร ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัยรายนางพรรณี กับชัย
บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. บ้านเลขที่ 26 ม.9 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้แทนนายอำเภอศรีมหาโพธิ ผู้แทนฝ่ายทหาร ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนราษฎรเสียหายประสบเหตุอัคคีภัย
ราย นางหนึ่งฤทัย คล่องใจ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท อัลฟ่า อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ได้โลหิตจำนวน 33 ราย/ยูนิต คิดเป็น

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมี นายกองเอกภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ กองร้อยบังคับการและบริการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชลบุรี จำนวน 55 ทุน เป็นเงิน

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวัันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิตจำนวน 50 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 22,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย และอวัยวะ 5 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัดเป็นอย่างดี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. โรงเรียนสุวรรณวิทยา, โรงเรียนบ้านหอย (เติม เอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) และโรงเรียน
ประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมเงินช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาส
ในชนบทของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 3 ราย ตามโครงการกำลังใจแก่เด็กยากไร้ในชนบทของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content