3

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นำโดย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา
พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนครัวเรือนละ 1 ชุด จำนวนทั้งสิ้น 70 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอวังจันทร์/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ร่วมมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จำนวน 12 หลัง ประกอบด้วย
1. นางสาวสำเนียง แสนทอง บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 8 ต.ป่ายุบใน
2. เด็กชายชินวัตร กองทาน บ้านเลขที่ 117/2 หมู่ 6 ต.ป่ายุบใน

จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป กิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว นำโดย นายสมทรง นิลยอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว
มอบหมายให้ นางจิดาภา เปาหลิ่งหลี้ นางธันยพร ธรรมโชติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว พร้อมด้วยคณะกรรมการ จิตอาสาสภากาชาดไทย
อำเภอสอยดาว อพม. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยใหญ่บ้านตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการ/ผู้ยากไร้/ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ จำนวน 5 ราย คือ

กิ่งกาชาดอำเภอสอยดาว

จังหวัดตราด

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2561 นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางโสมอุษา สุรกิจบวร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออก
ปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
62 ราย ได้โลหิตรวม  27,900  ซีซี  ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน  20  ราย  และผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 22 ราย

จังหวัดตราด

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 อำเภอประจันตคาม นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน
และด้อยโอกาสในชนบทของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 7 ราย ตามโครงการกำลังใจแก่เด็กยากไร้ ขาดแคลน และด้อยโอกาสในชนบท
ของเหล่ากาชาดมจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคามมอบหมายให้ปลัดอำเภอประจันตคาม ร่วมประสานงาน

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 อำเภอบ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้
ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาสในชนบทของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 8 ราย ตามโครงการกำลังใจแก่เด็กยากไร้
ขาดแคลน และด้อยโอกาสในชนบทของเหล่ากาชาดมจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้างร่วมลงเยี่ยมฯ

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกฯ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของ
เครื่องใช้ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส และญาติ จำนวน 15 ราย ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส
และญาติในโรงพยาบาลของรัฐ ประจำปี 2561 ในการนี้นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยหน่วยทหารในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลนและด้อยโอกาสในชนบท
ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 4 ราย ตามโครงการเหล่ากาชาดมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ฯ ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์
จากนางสาวจิรภา ทองศิริ นายอำเภอศรีมหาโพธิ มอบหมายให้ปลัดอำเภอศรีมโหสถช่วยในการประสานงานและอำนวยความสะดวก

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาส
และญาติ จำนวน 11 ราย ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ป่วยด้อยโอกาศ และญาติในโรงพยาบาลของรัฐ ประจำปี 2561

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่  29  สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย คิดเป็น 22,500 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน
18 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 18 ราย และร่างกายจำนวน 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์  และประชาชนเป็นอย่างดี

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content