12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ณ เรือนจำจังหวัดตรัง ในการนี้ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาอำเภอเมืองตรัง ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ป่วย
ในพระราชานุเคราะห์(นางยินดี รักรู้) และขอบพระคุณ คุณรัชนี ตันวิมลรัตน์ มอบบานประตูจำนวน 2 บาน ขอบพระคุณจิตอาสาอำเภอเมืองตรังที่ช่วย
ซ่อมแซมในครั้งนี้

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปากปรน ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ซึ่งเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังได้มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัย จำนวน 31 ราย มอบขนม นม และกระป๋องออมสินให้เด็กนักเรียนจำนวน 131 รายด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมงานดังกล่าว ตามที่สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

จังหวัดตรัง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/สมาชิกจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 44 ราย ปริมาณ
โลหิตที่ได้รับ จำนวน 19,800 ซีซี ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 6 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ร่วมกับสมาชิก พอ.สว. ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่
จำนวน 34 ชิ้น และช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม  ฟื้นฟูสุขภาพ  อนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ณ โรงเรียน
บ้านเกาะยาว ม.1 บ้านเกาะยาว ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีรางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในพิธี ตามที่จังหวัดปัตตานี ได้จัดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนสตรีพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ ได้เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2562 โรงเรียนพัทลุง พร้อมด้วย นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมในพิธี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้เป็นเกียรติ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ค่ายอาสายุวกาชาด ปี ๒๕๖๒ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองจิก ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จริยธรรม สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content