12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นางดวงฤดี เทพไชย หัวหน้าพันธกิจที่ 1 ด้านการบรรเทาทุกข์ พร้อมคณะกรรมการและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ลงพื้นที่
ให้การข่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านไม้อายุเกือบ 100 ปี วอดทั้งหลัง ที่บ้านเลขที่ 1 ถนนวังตอ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นของนาวสาววิลาศ เพ็ชรแก้ว อายุ 56 ปี ในการนี้  เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี/สมาชิกจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลหาดใหญ่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิต จำนวน  50  ราย ได้ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน
19,800 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 114 ราย ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 105 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 9 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 47,250 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี มอบหมายให้นางอ้วน แก้วทอง
และนางอมรรัตน์ นิลรัตน์ รองนายกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พรีอมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับหน่วยธนาคารโลหิต
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคโลหิต จำนวน 52 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 37 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 15 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 16,650 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอ้อมกร เรืองรอด
หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท
ประจำเดือน กันยายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการดำเนินชีวิตต่อไป

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางภรณ์ศศิวรรณ กิตติคุณ ประธานจิตอาสา
สภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด พร้อมคณะจิตอาสาสภากาชาดไทย ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน จำนวน 3 ราย คือ
1.นางกิ้ม พลเดช 79 ปี เป็นความดัน เส้นเลือดตีบตันด้านช้ายติดเตียง 115 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด
2.นางพร้อย รอดกูล 88ปี เป็นโรคหอบ ล้มลงสะโพกไม่ดีเดิน4 ขา มาอยู่กับลูกที่92.ม.8 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด
3.นางพัน ปานแดง 70ปีเป็นความดัน อยู่กับหลานฐานะลำบาก

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา ออกเยี่ยมโครงการ
สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนวัดควนเมา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายสายัน หมื่นละม้าย ประธานจิตอาสาสภากาชาดไทยนำจิตอาสาสภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมโครงการ " ผู้ว่าฯพาเข้าวัด วันธรรมสวนะ " จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธาน ณ วัดคลองเขาจันทร์ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบผ้าถุงซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ต.หนองปรือ จำนวน 12 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้บริจาค
ทั้งหมด 74 ราย ได้โลหิต 44 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 17,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาค
อวัยวะ จำนวน 21 ราย ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ยงยุทธ ปูขาว คณะครูอาจารย์ นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสภาราชินี 2 ทุกท่านค่ะ

จังหวัดตรัง
Syndicate content