12

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน แก่ นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ประชุมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย ได้แก่บ้านของ นางพิน บัวช่วย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71/2
หมู่ที่ 9 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท
และถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยา
นายอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 59 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 12 ราย และได้รับบริจาค

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ " พัฒนาอาสามัคร
สภากาชาดไทย" หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งนางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 244/2 ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นางท้ามยิด แซ่หว่อง อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ติดเตียง ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพฤกษ์ แขน ขา อ่อนแรง พูดไม่ได้ และไม่สามารถลุกเดินช่วยเหลือตัวเองได้ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุด
ธารน้ำใจ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ข้าวสาร และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตามที่ ศูนย์ฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ” หลักสูตร “ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ”
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง การจัดการอบรม ในวันนี้เป็นการจัดการอบรม

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 137 ราย ได้โลหิต 103 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 41,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 50 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 50 ราย ในการนี้ นางจีรนาถ สินอนันต์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
“ พัฒนา คู คลอง ” คลองน้ำใส พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดทุ่งไหม้) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในโครงการเลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง,นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
นำโดย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังกล่าว พร้อมด้วย นางละมัย เจริญโสภา

จังหวัดพัทลุง
Syndicate content