12

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ ภริยานายอำเภอตะโหมด,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562
โดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรังรมแพทย์ จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เข้ารับการคัดเลือกสร้างบ้าน
กาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายสมพร เพ็ชรสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ 64 ม.1 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์ เนียมสม อยู่บ้านเลขที่ 18/2 ม.2 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง
3. นายบ่าว เจะเส็น อยู่บ้านเลขที่ 2 ม.2 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังออกปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบขนม
และนมให้กับเด็ก และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการดวงตาสดใสด้วยแว่นสายตาผู้สูงอายุจำนวน 64 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จิตอาสา และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยม นางอิ่ม ทองดี อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 132 หมู่ 6
ต.บางเป้า อ.กันตัง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ ตามโครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุ
และคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เข้ารับการคัดเลือกสร้างบ้าน
กาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายสมนึก กาหยี อยู่บ้านเลขที่ 218 ม.5 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
2. นางสาวเจียร กิ้มตั้น อยู่บ้านเลขที่ 88/5 ม.2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3. นางสาวผอม หีบแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 127 ม.12 ต.อ่าวตง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้จิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคาราวานฯ โดยมี
นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคาราวาน พม.ตรัง เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้จัดทำ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนมัธยม
วัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 116 ราย ได้โลหิต 80 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 32,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 37 ราย
และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 35 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก จัดขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ไปรอบเขตเทศบาลนครตรัง โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่
14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เข้ารับการคัดเลือกสร้างบ้าน
กาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นางสาวเขียด ยิ้มย่อง อยู่บ้านเลขที่ 41/4 ม.3 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
2. นางเขียด ดวงดับ อยู่บ้านเลขที่ 81/1 ม.2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3. นายบิหลี สนหล๊ะ อยู่บ้านเลขที่ 43/5 ม.1 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content