12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.ห้วยยอด จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด
153 ราย ได้โลหิต 109 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 43,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 14 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายสุด ดำแก้ว อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 129/2 ม.5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
2. นายเชือน ชูทิพย์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/5 ม.5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
3. นางแคล้ว ยอดศรี อายุ 85 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84 ม.7 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง
4. นางแดง อภัยพงศ์ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 193 ม.7 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ออกให้บริการราษฎรตามโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
ณ โรงเรียนวัดควนสีนวล อ.นาโยง โดยมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุจำนวน 96 ชุด มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ จำนวน 115 อัน
และมอบขนมและนมให้กับเด็ก

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมจิตอาสา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  และมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง โดยมรนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังกล่าวรายงาน

จังหวัดตรัง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ออกหน่วย
ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน เมษายน 2562
โดย ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ มาให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 48 ราย ปริมาณโลหิต 21,600 ซีซี ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติ “ โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล ”
รุ่นที่ 4 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล โดยมีนายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธี
เปิดการอบรม และนางณัฐิมา ลือขจร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครและจิตอาสา

จังหวัดสตูล

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ สำนักงานเทศบาลนครตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 58 ราย ได้โลหิต
40 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 16,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 12 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
คณะวิทยากรจากสภากาชาดไทย และคณะวิทยากรแกนนำหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย
หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
สำหรับโครงการดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจากอำเภอต่างๆในจังหวัดตรัง จำนวน 50 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติ “ โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล ” รุ่นที่ 3 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
โดยมี นายวิทูร โทนสุข ปลัดอำเภอควนโดน(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางณัฐิมา ลือขจร กรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอควนโดน ณ หอประชุมที่ว่าการ

จังหวัดสตูล
Syndicate content