12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
" พัฒนาลำน้ำลำคลอง " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรม ณ คลองตุยง (ท่าเสด็จ)

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง
= ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน 87 ยูนิต ได้รับบริจาค อวัยวะ จำนวน 7 ราย และได้รับบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมกับ ปภ.จังหวัดสตูล ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของ น.ส.วิภาวดี บัวดง ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2562 เวลา 15.00 น. ณ บ้านเลขที่ 364 ม. 6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ
ลำคลอง ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562
โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียอันตราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม อ.ย.ต.100 ปี  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4965 และเป็นรุ่นที่ 93/2562 ของจังหวัดตรัง โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมพิธี
ซึ่งนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ และมีอาสายุวกาชาดจำนวน 60 คนเข้ารับการอบรม

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ คลองปอนด์ หมู่ 1 ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ณ เรือนจำจังหวัดตรัง ในการนี้ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาอำเภอเมืองตรัง ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ป่วย
ในพระราชานุเคราะห์(นางยินดี รักรู้) และขอบพระคุณ คุณรัชนี ตันวิมลรัตน์ มอบบานประตูจำนวน 2 บาน ขอบพระคุณจิตอาสาอำเภอเมืองตรังที่ช่วย
ซ่อมแซมในครั้งนี้

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปากปรน ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ซึ่งเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังได้มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัย จำนวน 31 ราย มอบขนม นม และกระป๋องออมสินให้เด็กนักเรียนจำนวน 131 รายด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมงานดังกล่าว ตามที่สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

จังหวัดตรัง
Syndicate content