12

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง นำคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง อาสาสมัครสภากาชาดไทย (เบตง)
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกับ IRCR, สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ (8 ส.ค.62) ที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาววรรณีดา ลาหมีด บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง
กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนพรศิริกุล จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 76 ราย ได้โลหิต 54 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 21,600 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย ขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม ณ เลตรังบูติกรีสอร์ท
ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรังโดยมีนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมโครงการจำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรม CSR เก็บขนะพลาสติกริมทะเลชายหาดปากเมงด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ขอบพระคุณนายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ นักเรียน มีผู้บริจาคทั้งหมด 76 ราย ได้โลหิต 49 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
19,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางจิต แซ่คิว บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียน และครู ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๔๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๔๐ ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๔ ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน ๕ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกและเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัย
เสียหายบางส่วน ได้แก่บ้านของ นางอุบล เพ็งเกต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 716 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท และมอบถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายศิลป์ชัย รามณีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๓๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๘ ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๐ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน ๔ ราย

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content