12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางการีมา มะเซ่ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยซึ่งเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น เสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอ
ปะนาเระ นายภิเชษฐ์ บุตรรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปะนาเระ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร พร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี, นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ปลัดอำเภอ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, แขกผู้มีเกียรติ, ครู, บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดพิธีมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.หาดสำราญ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 54 ราย ได้โลหิต 38 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 15,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ในการนี้ นางภัชรวดี เจริญฤทธิ์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ กาชาดจังหวัดตรังมอบหมายให้นางเอ็นดู สุวรรณยุหะ กาชาดอำเภอวังวิเศษ
ปฎิบัติภารกิจ  ดังนี้
1.มอบรถเข็นให้กับนาง น้อม ชโรดม 14 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอ วังวิเศษ จังหวัดตรัง
2.ด.ญ.ชยณัฐ ตัลยารักษ์ 100 หมู่ 2 ตำบลท่าสะบ้า ป่วยเป็นโรคเบาหวาน มา 5 ปี
3.นายน้อม ทองดียิ่ง 166 หมู่ 14 ต:เขาวิเศษ อ:วังวิเศษ เป็นโรคเบาหวาน ความดันมา 4 ปี
4.ด:ญ ศิริกัญญา แซ่ว่องอยู่บ้านเลขที่148ม.2ต.ท้าสะบ้าอ.วังวิเศษเป็นโรค ธาลิสซิเมีย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลละงู ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 40 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับปลัดอำเภอ ปภ. ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือนายหมัด แขกพงษ์ ผู้ประสบอัคคีภัย
ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ในการนี้ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาด จ.สตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 28 ชุด
และมอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 48 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบแว่นสายตายาวให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 37 คน ในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง รุ่นที่ 1/2562 ณ วัดนานอน
ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด

จังหวัดตรัง
Syndicate content