12

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งบูรณาการ กิจกรรมร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ในการนี้นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 66 ชุด และมอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านสาคร หมู่ที่ 3 บ้านคลองลิดี

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นางสาวอารีน๊ะ เยรานี ผู้ประสบอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 131/2 หมู่ที่ 2 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จำจำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นายฉ้อง ขิดล่อง อายุ 93 ปีบ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางคลี่ สาระอาภรณ์ อายุ 94 ปีบ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ มอบหมายให้ นางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ได้แก่ นางอรวรรณ เกื้อเส้ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง โดยนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดพัทลุง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
ปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาทวี ตำรวจภูธรสะท้อน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 คณะครูโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้ออกปฏิบัติงาน
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ณ โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งลัง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการติดตามนิเทศจิตอาสา
สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และมอบเสื้อกั๊กจิตอาสา อำเภอห้วยยอด ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอหาดสำราญ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง นางทิ่ง ชูแสง บ้านเลขที่ 275
ม.5 ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ แผ่นรองซับ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง นายกฤษฦศักดิ์ อุโฆษตระกูล
บ้านเลขที่ 3 ม.1 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้อต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอหาดสำราญ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง นางวรรณา จิตรเที่ยง บ้านเลขที่
9/3 ม.1 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ แผ่นรองซับ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงวัย รุ่นที่ 1 โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย
ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางอนงค์ลักษณ์ พรมโอภาษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด

Syndicate content