12

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางกาญจนา พรหมด้วง บ้านเลขที่ 158/1 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด และหัวหน้าส่วนราชการออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ
จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 123 อัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์

จังหวัดตรัง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
นายมานิต บริพันธ์ เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี , ผู้ช่วยเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี , ปลัดอำเภอนาทวี และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกรณีราย นายอุดร คงธานี ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้ได้รับบาดเจ็บ ได้มอบสิ่งของเยี่ยมเยียน
ให้กำลังใจและเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท มอบโดยนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือต่างๆที่ได้รับ ดังนี้

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายเริ่ม แสงสีเงิน คนไข้ติดเตียง อายุ ๘๘ ปี ณ บ้านเลขที่ ๖๙
หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเก๊าท์ มีอาการอ่อนแรง ลุกเดินไม่ได้ ในการนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน “ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน " บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง " เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนายประกอบ รักสกุล

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานี
กาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่
9 สิงหาคม 2562 ในพื้นที่ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นพ้นภัย ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
ในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยมีทหาร
อส. และนักเรียน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๓๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๘ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๗ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๗ ราย 
- กรุ๊ป AB จำนวน ๕ ราย

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content