12

จังหวัดตรัง

นางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  และนางสาวศรีนวล นุ้ยหงส์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ร่วมกันจัดโครงการอบรม  “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”  รุ่นที่ ๑๙๖๖ / ตง.๒๑ ให้กับนักเรียน
จำนวน ๘๐ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา และเพื่อให้อาสายุวกาชาด
มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจสภากาชาดไทย เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสำนึกที่พร้อมต่อการบำเพ็ญสาธารณะ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
จัดโครงการแว่นสายตาถวายแด่พระภิกษุในจังหวัดตรัง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ ปี
ในปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) และได้มีการรับบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวนพระภิกษุมาบริจาคโลหิต ๘๔ รูป

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสมาคม ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และให้เกียรติบรรยายพิเศษด้วย ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง  โดยนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ "มอบกาย อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ" ที่ห้องประชุม
เฟื่องฟ้า  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ศูนย์ตรัง  ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  โดยการนำของ นางภาวิณี  อินทุสุต  นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในเขตจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงภูษาผ้าไทยและนำผ้าไทย
ออกสู่สายตาชาวโลก ในงาน “ลีลาศ ลีลา ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี ๒๕๕๔ (สยามเบญจพัสตราภรณ์ ครั้งที่ ๒)
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 
ในงานจัดให้มีการแสดงผ้าไทยจากผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์, หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรเอกชน และเหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ
บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางมารีแย นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดปัตตานี มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎร จำนวน 1 ขุด ณ บ้านเลขที่
90 ม. 1 ต.ม่วงเตี้ย อำเภอลาน จังหวัดปัตตานี, บ้านเลขที่ 219/2 ม. 2 ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 5 ต.ลิปะสะโง
อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554

จังหวัดปัตตานี

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ออกเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
ซอยเจ๊ไหน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2554

 

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม-เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ
ตำบลตาเนาะแมเราะ  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มอบถุงยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  เมื่อวันที่  29  เมษายน  2554

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอรามัน
เทศบาลนครยะลา วัดยะลาธรรมาราม และที่ว่าการอำเภอธารโต มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 252 ราย เป็นโลหิตทั้งสิ้น 113,400 ซี.ซี.
มีผู้บริจาคดวงตา 23 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ 17 ราย เมื่อเดือนมิถุนายน 2554

จังหวัดยะลา
Syndicate content