12

กิ่งกาชาดแว้ง จังหวัดนราธิวาส

นายกกิ่งกาชาดแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยราชการทุกส่วน ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
กองกำลังในพื้นที่ ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอแว้ง โดยมีปลัดจังหวัดเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

กิ่งกาชาดแว้ง จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดยะลา

นางเอมอร พานิชพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
เยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสด รายละ 500 บาท ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
(โครงการต่อเนื่อง) ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต
และอำเภอกรงปินัง จำนวน 51 ราย  คิดเป็นมูลค่า 84,864 บาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบไม้เท้า เครื่องอุปโภค-บริโภคและเงินสด รายละ 500 บาท ตามโครงการจัดหาไม้เท้ามอบผู้สูงอายุด้อยโอกาส
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (โครงการต่อเนื่อง)
ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต และอำเภอกรงปินัง จำนวน 64 ราย
คิดเป็นมูลค่า 116,096 บาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดยะลา

จังหวัดปัตตานี

นางมารีแย  นราพิทักษ์กุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมนางสาวสรพันธ์ 
ไม่ทราบนามสกุล เนื่องจากอาการผิดปกติทางด้านประสาทและไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ณ ถนนปากน้ำ ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ตรัง จัดทำโครงการ "ดวงตาสดใส ด้วยแว่นสายตา"  โดยการวัดสายตาและมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงวัย
ในเขตจังหวัดตรัง โดยเริ่มโครงการมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงวัย ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง อำเภอนาโยง
เป็นอำเภอแรก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ดำเนินการโครงการอำเภอที่ 2
ณ ศาลาประชาคมอำเภอปะเหลียน อำเภอปะเหลียน โดยการดำเนินโครงการวัดและมอบแว่นสายตาให้กับ

จังหวัดตรัง

กิ่งกาชาดเบตง จังหวัดยะลา

นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อม
เครื่องนอน อาธิ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ณ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

 

กิ่งกาชาดเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ ทองสกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสใน
เขตอำเภอจะนะ มอบถุงยังชีพ 1 ถุง และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้พิการ ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลนครสงขลา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

นางศิริวรรณ ทองสกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 12 พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนสมเด็จพระบรมโอรสา ธิราช ฯ สยามมกุฎราชกมาร ทุนสึนามิ
และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดสงขลา
Syndicate content